(એજન્સી)                             તા. ૬

અમેરિકનસરકારદ્વારાજેનેભંડોળપૂરૂંપાડવામાંઆવેછેતેવીબિન-લાભકારીસંસ્થા ‘ફ્રીડમહાઉસેબીજીવખતભારતને “આંશિકરીતેસ્વતંત્ર” તરીકેરેટકર્યુંછે. તેનાઅહેવાલમાં, આજૂથેમાનવાધિકારઉલ્લંઘન, મુસ્લિમઅનેઅન્યલઘુમતીસમુદાયો, ખેડૂતોનેનિશાનબનાવવા, પત્રકારોઅનેકાર્યકરોપરસખ્તીઅનેપેગાસસજાસૂસીકેસસાથેસંબંધિતમુદ્દાઓનેપ્રકાશિતકર્યાછે. ફ્રીડમહાઉસનોતાજેતરનોઅહેવાલન્યાયતંત્ર, મુસ્લિમો, લવજેહાદનાસિદ્ધાંતઅનેભારતમાંપત્રકારોપરનાક્રેકડાઉનવિશેશુંકહેછેતેજાણીએ.

ન્યાયતંત્રવિશે : તાજેતરનાવર્ષોમાંસુપ્રીમકોર્ટનાકેટલાકમહત્ત્વનાચુકાદાઓસત્તાપક્ષભાજપમાટેઅનુકૂળરહ્યાછે, જેમાંઐતિહાસિકમસ્જિદનીજગ્યાપરહિંદુમંદિરબનાવવાનીમંજૂરીઆપતો૨૦૧૯નોનિર્ણયઅનેઅનેકવિદ્વાનોદ્વારામોદીનીટીકાકરનારાલોકોનેજામીનનકારવાનો૨૦૨૦નોનિર્ણયસામેલછે. આપ્રતિબંધિતવિદ્વાનોપરમાઓવાદીજૂથનેસમર્થનઆપવાનોઆરોપહતો. ન્યાયતંત્રમાંનીચલાસ્તરોથીજભ્રષ્ટાચારછે, અનેઅદાલતોનુંવધતુંજતુંરાજકીયકરણભયજનકસંકેતોદર્શાવેછે. ૨૦૨૦માં, રાષ્ટ્રપતિએસંસદનાઉપલાગૃહમાંતાજેતરમાંનિવૃત્તથયેલામુખ્યન્યાયાધીશનીનિમણૂકકરી, જેએકદુર્લભપગલુંછેજેનેટીકાકારોએસત્તાનાબંધારણીયવિભાજનમાટેજોખમતરીકેજોઈરહ્યાછે.

ઝ્રછછ, મુસ્લિમોનારાજકીયઅધિકારોવિશે : ભારતનામુસ્લિમોનારાજકીયઅધિકારોસતતજોખમમાંછે. ડિસેમ્બર૨૦૧૯માં, સંસદેનાગરિકતાસુધારોઅધિનિયમ (ઝ્રછછ) પસારકર્યોહતો, જેબિન-મુસ્લિમઇમિગ્રન્ટ્‌સઅનેપડોશીમુસ્લિમબહુમતીવાળારાજ્યોનાશરણાર્થીઓનેભારતીયનાગરિકત્વનીવિશેષઍક્સેસઆપેછે. તેજસમયે, સરકારનાગરિકોનારાષ્ટ્રીયરજિસ્ટરબનાવવાનીયોજનાઓસાથેઆગળવધીરહીછે. ઘણાનિરીક્ષકોમાનેછેકેઆરજિસ્ટરનોહેતુમુસ્લિમમતદારોનેગેરકાયદેસરઇમિગ્રન્ટ્‌સતરીકેઅસરકારકરીતેવર્ગીકૃતકરીનેતેમનામતાધિકારથીવંચિતકરવાનોછે. મહત્ત્વનીવાતએછેકે, મુસ્લિમોમાંઅપ્રમાણસરરીતેતેમનાજન્મસ્થળનેપ્રમાણિતકરતાદસ્તાવેજોનોઅભાવછે. બિનદસ્તાવેજીકૃતબિન-મુસ્લિમો, તેદરમિયાન, ઝ્રછછહેઠળફાસ્ટ-ટ્રેકપ્રક્રિયાદ્વારાનાગરિકતામાટેપાત્રબનશે. ૨૦૧૯માંઉત્તરપૂર્વીયરાજ્યમાંનાગરિકોનીનોંધણીનેઅંતિમસ્વરૂપઆપવામાંઆવ્યાપછીઆસામનાલગભગ૨૦લાખરહેવાસીઓનીનાગરિકતાનીસ્થિતિશંકાસ્પદબનીગઈછે. ૨૦૨૧માં, ગેરકાયદેસરરહેવાસીઓજાહેરથવાનીઅપેક્ષારાખનારાઓમાટેઅટકાયતશિબિરોનુંનિર્માણકરવામાંઆવ્યુંછે. આસામએનોંધપાત્રરીતેમુસ્લિમલઘુમતીવસ્તીધરાવેછે, તેમજઘણાલોકોઅનુસૂચિતજનજાતિનાસભ્યોતરીકેવર્ગીકૃતથયેલછે.

લવજેહાદથિયરીવિશે

૨૦૨૦અને૨૦૨૧માં, ભાજપનીઆગેવાનીહેઠળનાઘણારાજ્યોએ “લવજેહાદ”નીકથિતપ્રથાનેરોકવામાટેનાકાયદાપસારકર્યાઅથવાપ્રસ્તાવિતકર્યાછે- જેએકપાયાવિહોણુંષડયંત્રછેઅનેઆસિદ્ધાંતમુજબમુસ્લિમોહિન્દુમહિલાઓનેઇસ્લામમાંરૂપાંતરિતકરવાનાલક્ષ્યસાથેલગ્નકરેછે. કાયદાએઅસરકારકરીતેઆંતરધર્મીલગ્નોમાંઅવરોધોઊભાકર્યાછેઅનેઆંતરધર્મયુગલોમાટેકાનૂનીદંડ, ઉત્પીડનઅનેહિંસાનુંજોખમવધાર્યુંછે.

સિદ્દીકકપ્પનઅનેઅન્યપત્રકારોનેનિશાનબનાવવાવિશે

એકમુસ્લિમપત્રકાર, સિદ્દીકકપ્પનજેએકદલિતમહિલાનાકથિતસામૂહિકબળાત્કારવિશેમાહિતીમેળવવાનોપ્રયાસકરીરહ્યાહતાતેબદલતેમનીઓક્ટોબર૨૦૨૦નીધરપકડપછીઅટકાયતમાંછે. આગુનાહિતઆરોપોઉપરાંત, પત્રકારોનેતેમનાકામદરમિયાનઉત્પીડન, મૃત્યુનીધમકીઓઅનેશારીરિકહિંસાનુંજોખમરહેછે. આવાહુમલાઓમાટેઆરોપીઓનેભાગ્યેજસજાઆપવામાંઆવેછે, અનેકેટલાકપોલીસનીતેમાંસક્રિયભાગીદારીરહીછે. ૨૦૨૧માંપત્રકારોપરપાંચજીવલેણહુમલાઓનોંધાયાહતા, કમિટીટુપ્રોટેક્ટજર્નાલિસ્ટનાજણાવ્યાઅનુસાર – કોઈપણદેશમાટેઆસૌથીમોટોઆંકડોછે.