(એજન્સી)                                        તા.૮

જાન્યુઆરીર૦રર : બુલ્લીબાઈડીલ, જ્યાંમુસ્લિમમહિલાઓ, ખાસકરીનેજેઓપ્રખ્યાતઅનેવાક્ચાતુર્યવાળીહતી, તેમનીહરાજીકરવામાંઆવીરહીહતી, તેય્ૈંૐેહ્વપરદેખાઈ. સુલીડીલ્સનામનુંએકસમાનટૂલજુલાઈ૨૦૨૧માંગિટહબપરદેખાયુંહતું.

જાન્યુઆરી૨૦૨૧ : કૃષિકાયદાનીબંધારણીયમાન્યતાનેપડકારતીઅરજીઓનીસુનાવણીકરતીવખતે, સુપ્રીમકોર્ટનાતત્કાલિનમુખ્યન્યાયાધીશેસૂચવ્યુંકેમહિલાઆેઅનેબાળકોએવિરોધપ્રદર્શનમાંભાગલેવોજોઈએનહીં.

જાન્યુઆરી૨૦૨૦ : મહિલાઓ, ખાસકરીનેમુસ્લિમમહિલાઓ, ઝ્રછછવિરોધપ્રદર્શનમાંઅગ્રેસરહતી.

કોઈવ્યક્તિઝ્રછછવિરોધપ્રદર્શનમાંમહિલાઓનાનેતૃત્વનેતેઓસાર્વજનિકજગ્યાપરકરેલાદાવાઓનીપરાકાષ્ઠાતરીકેજોઈશકેછે. બ્લેન્કનોઈઝ, વ્હાયલોઈટરચળવળ, પિંજરાટોડજેવીઝુંબેશો, જેમકેમાત્રકેટલાકનાનામછે, મહિલાઓનીગતિશીલતાપરનાનિયંત્રણોસામેપાછળધકેલાઈગયાછે. પુસ્તકવાયલોઇટર ? વિમેનએન્ડરિસ્કજેમેંસમીરાખાનઅનેશિલ્પારાનાડેસાથેમળીનેલખેલી, જેમાંમહિલાઓનેનાગરિકોતરીકેજાહેરજગ્યામાંબિનશરતીપ્રવેશમેળવવાનામાર્ગતરીકેલટારમારવાનુંસૂચનકર્યુંહતું. એકસમયેએકવિશિષ્ટ, પણઆમૂલવિચારહતો, બહારનીકળવુંએહવેજાહેરજગ્યાનીપહોંચસાથેનારીવાદીશબ્દભંડોળમાંપ્રવેશીગયુંછે. ઝ્રછછવિરોધપ્રદર્શનમાં, મહિલાઓએનાગરિકતાનાઅધિકારોનીરક્ષાકરતાનાગરિકોતરીકેજાહેરજગ્યાપરકબજોકર્યોહતો. દેશેઘણાનેતાવિહીન, શાંતિપૂર્ણવિરોધોજોયા, જેમકેશાહીનબાગમાં, ઘણીમુસ્લિમમહિલાઓદ્વારાસંચાલિત. બ્યાસીવર્ષનીબિલ્કીસબાનોચળવળનોચહેરોબનીહતી. ડિસેમ્બર૨૦૧૯માંજામિયામિલ્લિયાઇસ્લામિયાખાતે, બેવિદ્યાર્થીઓ, આયશારેન્નાઅનેલદીદાફરઝાના, પોલીસઅનેતેમનાએકપુરુષમિત્રવચ્ચેઊભાહતા, જેમનીપરહુમલોકરવામાંઆવ્યોહતો. રૈનાનીઉગામેલીપહેલીઆંગળીનીછબીપ્રતિકારનુંપ્રતીકબનીગઈ. નાગરિકતા (સુધારા) અધિનિયમ૨૦૧૯પસારકરવાનામાત્રમહિનાઓપહેલા, સરકારેમુસ્લિમમહિલા (લગ્નપરનાઅધિકારોનુંરક્ષણ) અધિનિયમ, ૨૦૧૯પસારકર્યોહતો, જેત્વરિતટ્રિપલતલાકનેગુનાહિતબનાવેછે, મુસ્લિમમહિલાઓનેમુસ્લિમપુરુષોનોભોગબનતીદેખાડવામાંઆવીઅનેઆકોલોનિયલનસમયપછીનીવિદ્વાનગાયત્રીચક્રવર્તીસ્પિવાકનીટિપ્પણીનીયાદઅપાવેછે, જેશ્વેતપુરુષોદ્વારાબ્રાઉનસ્ત્રીઓનેબ્રાઉનપુરુષોથીબચાવવાનાસંદર્ભમાંછે. ઓગસ્ટ૨૦૧૯માં, સરકારેજમ્મુઅનેકાશ્મીરનોવિશેષદરજ્જોરદકરીનેકલમ૩૭૦નાબૂદકરી. કેટલાકમંત્રીઓએકાશ્મીરમાંજમીનખરીદવાનીઅનેગોરીકાશ્મીરીમહિલાઓસાથેલગ્નકરવાનીસંભાવનાપરટિપ્પણીકરીહોવાનાઅહેવાલહતા.  જ્યારેઝ્રછછવિરોધપ્રદર્શનનોએકભાગપહેલેથીજઓનલાઈનથઈરહ્યોહતો, ત્યારેરોગચાળાએઆવિરોધમાટેશેરીઓનીપહોંચલગભગછીનવીલીધીહતી. સંબંધિતરીતે, જેમમુખ્યપ્રવાહનાવર્ણનમાંશેરીઓમહિલાઓમાટેજોખમીતરીકેજોવામાંઆવેછે, તેવીજરીતેમહિલાઓનેપણઑનલાઇનસાવચેતરહેવામાટેકહેવામાંઆવેછે. જ્યારેલગભગદરેકસ્ત્રીનીશેરીપરજાતીયસતામણીનીવાર્તાહોયછે, ઘણીસ્ત્રીઓપાસેઓનલાઈનસતામણી, પીછોકરવાનીઅનેવધુદેખીતીઅનેસ્પષ્ટબાબતોનાકિસ્સામાં, બળાત્કારઅનેજાનથીમારીનાખવાનીધમકીઓનીવાર્તાઓપણહોયછે. બુલ્લીબાઈકેસમાંપણ, નિશાનબનાવવામાંઆવેલામોટાભાગનાલોકોવાચાળઅનેસોશિયલમીડિયાપરદેખાતાહતા. તેજસમયે, મુસ્લિમોવિરુદ્ધહિંસાવધીરહીછેઅનેડિસેમ્બર૨૦૨૧માં, એકધાર્મિકસંમેલનમાં, ભારતીયમુસ્લિમોનેમારવામાટેવારંવારઆહ્‌વાનકરવામાંઆવ્યુંહતું. તમામમહિલાઓનેઓનલાઈનટાર્ગેટકરવામાંઆવેછેઅનેદેશમાંમુસ્લિમોવધુનેવધુઅસુરક્ષિતબન્યાછે. મુસ્લિમમહિલાઓનેહાંસિયામાંધકેલીદેવામાંઆવેછેઅનેમુસ્લિમઅનેમહિલાતરીકેબંનેરીતેભેદભાવકરવામાંઆવેછે. તેઓનેતેમનાધર્મ, સમુદાયઅનેપુરુષોનાભોગબનનારીતરીકેજોવામાંઆવેછે; રાજ્યનાશંકાસ્પદરક્ષણહેઠળનાગ્રાહકોતરીકે, પણસાથેસાથેહિંદુત્વશક્તિઅનેપુરુષત્વનાપ્રદર્શનમાંપ્યાદાતરીકેપણ, જેમનીપરમુસ્લિમપુરુષોનેતેમનુંસ્થાનબતાવવામાટેહુમલોકરવામાંઆવીશકેછે, ઉદાહરણતરીકે, ૨૦૦૨માંમુસ્લિમમહિલાઓસામેગુજરાતમાંજાતીયહિંસા. જાહેરમાંસ્પષ્ટ, ઉગ્રઅનેબહાદુરતરીકેમુસ્લિમમહિલાઓનીદૃશ્યતા, તેઓનેકેવીરીતેસમજવામાંઆવેતેવિશેમૂળભૂતરીતેકંઈકબદલાયછે. જોતેઓત્રણમહિનાસુધીરસ્તાઓપર, ખુલ્લાઆકાશનીચેસૂઈશકેછે, તોસ્પષ્ટપણેતેઓમાત્રનિરંતરદમનસહનકરનારીઅનેશાંતપીડિતોજબનીશકેનહીં. નાગરિકતા, વાણીસ્વતંત્રતાનાઆદાવાનેકારણેઅગવડતાવધી. બુલ્લીબાઈઅનેસુલ્લીડીલ્સ, મુસ્લિમમહિલાઓનીવધતીજતીદૃશ્યતાઅનેવધતાજતાંવિવિધતાપ્રત્યેઅસહિષ્ણુતાનાવાતાવરણઅનેમુસ્લિમોપ્રત્યેદ્વેષપૂર્ણભાષણઅનેકૃત્યોપ્રત્યેનીસહિષ્ણુતા, આમોટીઘટનાઓમાંસ્થિતહોવીજોઈએ. મહિલાઓઅનેમુસ્લિમોબંનેનેચૂપકરવાનોઆએકમાર્ગછે, જેદર્શાવેછેકેસમકાલીનભારતમાંબંનેસુરક્ષિતનથી.

– શિલ્પાફડકે

(સૌ. : ઈન્ડિયનએક્સપ્રેસ.કોમ)