(એજન્સી)                    લખનૌ, તા.૪

ભાજપનાભુતપૂર્વનેતાઅનેહાલમાંજસમાજવાદીપાર્ટીમાંજોડાનારસ્વામીપ્રસાદમૌર્યકહેછેકેઉત્તરપ્રદેશમાંભાજપઆચૂંટણીમાં૨૦૧૨નીચૂંટણીમાંતેણેમેળવેલ૪૭બેઠકોકરતાંપણઓછીબેઠકોમેળવશેકારણકેઆચૂંટણીમાંઅખિલેશયાદવનીઆગેવાનીહેઠળનાગઠબંધનનીતરફેણમાંપવનફૂંકાઈરહ્યોછે. યોગીઆદિત્યનાથકેબિનેટમાંઅન્યબેસાથીદારોઅનેકેટલાકધારાસભ્યોસાથેભૂતપૂર્વરાજ્યપ્રધાનનીહાઇપ્રોફાઇલમાંથીબહારનીકળવાનેઘણાલોકોદ્વારાવિપક્ષીગઠબંધનનીતરફેણમાંચૂંટણીનાશક્તિશાળીઅધરબેકવર્ડક્લાસર્(ંમ્ઝ્ર) બ્લોકનાએકીકરણતરીકેજોવામાંઆવ્યુંહતું. મૌર્યએપીટીઆઈનેઅહીંએકમુલાકાતમાંજણાવ્યુંહતુંકે, ભાજપતેના૨૦૧૨નાઆંકડાસુધીપહોંચશેનહીંઅનેએસપીપ્રચંડબહુમતીસાથેસરકારબનાવશે. ૧૦માર્ચ (ગણતરીનોદિવસ) પછી, ભાજપનેખબરપડશેકેર્ંમ્ઝ્રવાસ્તવમાંતેમનીસાથેછેકેનહીં. ૨૦૧૨નીઉત્તરપ્રદેશવિધાનસભાચૂંટણીમાંભાજપે૪૭બેઠકોજીતીહતીઅને૨૦૧૭માં૪૦૩સભ્યોનાગૃહમાંતેણે૩૧૨બેઠકોજીતીલીધીહતી. એસપીનીઆગેવાનીહેઠળનાવિપક્ષસરકારબનાવવાનીસ્થિતિમાંનાયબમુખ્યપ્રધાનબનવાનીતેમનીતકોનીચર્ચાકરતા, ૬૮વર્ષીયઆઓબીસીનેતાએકહ્યુંકેતેઓમહત્વાકાંક્ષાનેબદલેગરીબો, દલિતોઅનેપછાતવર્ગોનાસમર્થનમાંવિચારધારાથીપ્રેરિતછે. આસમયે, ચર્ચાનોવિષયએનથીકેકોણનાયબમુખ્યમંત્રીઅથવાકેબિનેટમંત્રીબનશે. ચર્ચાનોવિષયએછેકેયુપીનેભાજપનાશોષણમાંથીકેવીરીતેછુટકારોમેળવવોઅનેભાજપનેસત્તાથીદૂરરાખવામાટેકેવીરીતેમદદકરવી.  પાદરાનાનાધારાસભ્યઆમહિનાનાઅંતમાંશરૂથતીવિધાનસભાચૂંટણીમાંકુશીનગરજિલ્લાનાફાઝિલપુરથીચૂંટણીલડશેઅનેશુક્રવારેતેમનુંઉમેદવારીપત્રભરશે. તેમણેભૂતપૂર્વકોંગ્રેસનેતાઆરપીએનસિંહનીધમકીઓનીવાતનેફગાવીદીધીહતી, જેઓતાજેતરમાંભાજપમાંજોડાયાહતા, તેમનેતેમનીવિધાનસભાબેઠકબદલવામાટેદબાણકર્યુંહતું. તેમણેકહ્યુંકેપક્ષપ્રમુખદ્વારાસમીકરણોનેધ્યાનમાંરાખીનેબેઠકનક્કીકરવામાંઆવીછે. મૌર્યએએપણસ્પષ્ટકર્યુંકેતેઓમાત્રએકજવિધાનસભાબેઠકપરથીચૂંટણીલડવાનાછે. આરપીએનસિંઘનુંભાજપમાંજોડાવાનુંપગલુંમૌર્યઅનેઅન્યઓબીસીનેતાઓથીખાસકરીનેપૂર્વાંચલપ્રદેશમાંભગવાપક્ષનાનુકસાનનીભરપાઈતરીકેજોવામાંઆવ્યુંહતું, જેમાંઉત્તરપ્રદેશના૪૦૩સભ્યોનાગૃહમાં૧૬૭બેઠકોનોસમાવેશથાયછે. મૌર્યઅનેઆરપીએનસિંહપરંપરાગતરાજકીયહરીફોરહ્યાછે. ૨૦૦૯માંકુશીનગરલોકસભાસીટપરથીઆરપીએનસામેહાર્યાબાદ, મૌર્યનિયમિતપણેપદ્રૌનાવિધાનસભાબેઠકપરથીચૂંટણીજીતતાઆવ્યાછે. કુશીનગરમાંછઠ્ઠાતબક્કાનામતદાનમાં૩માર્ચેમતદાનથશે. મૌર્ય, જેઓ૨૦૧૭નીવિધાનસભાચૂંટણીપહેલાબહુજનસમાજપાર્ટી (મ્જીઁ)માંથીભાજપમાંપ્રવેશ્યાહતા, તેમણેશાસકપક્ષપરપ્રહારકરતાકહ્યુંકેતેજેજાહેરકરેછેતેનાથીવિરૂદ્ધકામકરેછે. તેણે ‘સબકાસાથ, સબકાવિકાસ’નુંસૂત્રઆપ્યુંછે. પણતેએકપછીએકબધાનોનાશકરેછે. તે ‘સબકાવિશ્વાસ’નુંસૂત્રઆપેછે, અનેપછીતેવિશ્વાસઘાતકરેછે. તેસૂત્રઆપેછેકે ‘સબકાપ્રયાસ’, પરંતુતેતેનાપોતાનાલોકોનાહિતોનેપૂર્ણકરેછે. તેમણેકહ્યુંકેભાજપરાષ્ટ્રવાદનાનારાઆપેછેપરંતુવાસ્તવમાં૮૦-૨૦નાનારાનોઉપયોગકરીનેદેશઅનેસમાજમાંવિભાજનનાબીજવાવેછે. આદિત્યનાથેતાજેતરમાંકહ્યુંહતુંકે૮૦ટકાલોકોતેમનીસાથેછેજ્યારેબાકીના૨૦ટકાહંમેશાપક્ષનોવિરોધકરેછે, આનિવેદનજેયુપીમાંરાજકીયવર્તુળોદ્વારાહિન્દુઓઅનેમુસ્લિમોનીવસ્તીનાસંદર્ભમાંલેવામાંઆવ્યુંહતું. ખેડૂતોદ્વારાસામનોકરવામાંઆવતીસમસ્યાઓપરપ્રકાશપાડતા, મૌર્યએજણાવ્યુંહતુંકેખેડૂતોનેતેમનાપાકનેરખડતાપ્રાણીઓથીબચાવવામાટેઆકાશનીચેરાતવિતાવવાનીફરજપડેછે. તેમનામતે, ચૂંટણીનજીકઆવીરહીહતીત્યારેત્રણકૃષિકાયદાઓપાછાખેંચીલેવામાંઆવ્યાહતાઅનેભાજપનેભયહતોકેતેનોમતદારઆધારબદલાઈશકેછે. તેઓખેડૂતોનાશુભચિંતકનથી. જોતેઓખેડૂતોનાશુભચિંતકહોત, તોતેઓએકૃષિકાયદાનેપાછોખેંચતાપહેલાખેડૂતોસાથેવાતકરીહોત. યુપીનાભૂતપૂર્વપ્રધાનેરાજ્યમાંકાયદોઅનેવ્યવસ્થાનીનબળીકામગીરીનેપ્રકાશિતકરતાંહાથરસ, ઉન્નાવ, લખીમપુરખેરીઅનેગોરખપુરમાંહિંસાનીઘટનાઓનોઉલ્લેખકર્યોહતો. તેઓતેમનીપાર્ટીછોડીનેપછીએસપીમાંજોડાયાપછીભાજપનાનેતાઓદ્વારાતેઓને “સ્વાર્થી” તરીકેઓળખાવાઅંગેટિપ્પણીકરવામાટેપૂછવામાંઆવતા, મૌર્યએકહ્યું, આતેમનીસંકુચિતમાનસિકતાનુંઉદાહરણછે. કોંગ્રેસપરકટાક્ષકરતા, તેમણેકહ્યુંકે, કોંગ્રેસયુપીમાંતેનાઅસ્તિત્વનીલડાઈલડીરહીછેઅનેતેનાતમામનેતાઓ “કુંભકરણ” (પૌરાણિકકથાનુંએકપાત્ર)નીજેમઊંડીનિંદ્રામાંછે. મૌર્યનીપુત્રીસંઘમિત્રામૌર્યારાજ્યનાબદાઉનથીભાજપનાસાંસદછે.