મુસ્લિમપ્રિઝનર્સઓફકન્સાયન્સનાપરિવારોએયુએસકોંગ્રેશનલબ્રીફિંગમાંવાતકરીઅનેતેમનીવાર્તાઓસંભળાવી

ભારતમાંખોટાફોજદારીઆરોપોહેઠળજેલમાંબંધમુસ્લિમકેદીઓ (પીઓસી) ધાર્મિકલઘુમતીઓપરસરકારનાજુલમવિરુદ્ધબોલવાબદલમારપીટ, ત્રાસઅનેઅન્યપ્રકારનીહિંસાનોસામનોકરીરહ્યાછે, એમતેમનાપરિવારોએયુનાઇટેડસ્ટેટ્‌સકૉંગ્રેસનલબ્રિફિંગમાંજણાવ્યુંહતું, જેનુંશીર્ષકહતું “પ્રિઝનર્સઓફકન્સાયન્સઇનઈન્ડિયા.”

ગુરુવારેવર્ચ્યુઅલબ્રીફિંગમાંહાજરીઆપનારાઓએઆવાર્ઁંઝ્રનાપરિવારનાસભ્યોપાસેથીજાતેજજાણકારીમેળવીકેકેવીરીતેભારતસરકારમાનવાધિકારનારક્ષકો, ધાર્મિકલઘુમતીઓ, પત્રકારો, વિદ્યાર્થીઓઅનેકાર્યકરોનેખોટાફોજદારીકેસોમાંજેલમાંધકેલીરહીછે – ઘણીવખતતેમનીપરનિંદા, આતંકવાદઅનેરાજદ્રોહનોઆરોપમૂકેછે. ઈન્ડિયનઅમેરિકનમુસ્લિમકાઉન્સિલ (IAMC)નાપ્રેસસ્ટેટમેન્ટેજાણકારીઆપીહતી.

મસુદઅહમદ : મસુદઅહમદનાભાઈમોનિસખાનેકહ્યું,“મારોભાઈહંમેશાઅન્યાયસામેબોલનારવ્યક્તિહતો. તેયુવતીનાપરિવારનેમળવાગયોહતોજેનાપરબળાત્કારગુજારવામાંઆવ્યોહતોઅનેતેનીહત્યાકરવામાંઆવીહતી. તેનોએકમાત્રહેતુન્યાયમાટેલડવાનોહતો, અનેતેઓએતેનીધરપકડકરીજાણેકેતેઆતંકવાદીહોય.” અહમદએકવિદ્યાર્થીનેતાછેજેનીઉત્તરપ્રદેશસત્તાવાળાઓદ્વારાઓક્ટોબર૨૦૨૦માંધરપકડકરવામાંઆવીહતીજ્યારેતેહાથરસજિલ્લામાંઉચ્ચજાતિનામાણસોદ્વારાબળાત્કારઅનેનિર્દયતાથીહત્યાકરાયેલીદલિતમહિલાનાપરિવારનેમળવાજઈરહ્યોહતો. અહેમદપરકઠોરગેરકાનૂનીપ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમહેઠળઆરોપમૂકવામાંઆવ્યોહતોઅનેતેનેજામીનનકારવામાંઆવ્યાહતા. તેનવીદિલ્હીનીપ્રતિષ્ઠિતયુનિવર્સિટીજામિયામિલિયાઈસ્લામિયાનોવિદ્યાર્થીહતો.

ખાનેપોલીસનાઆરોપનેનકારીકાઢ્યોહતોકેઅહેમદેહાથરસમાંહિંસાભડકાવવાનીયોજનાબનાવીહતી. “તેનેએકવર્ષથઈગયુંછે, અનેતેમનીપાસેહજુપણકોર્ટમાંરજૂકરવામાટે (તેનીવિરુદ્ધ) કોઈપુરાવાનથી. બળાત્કારપીડિતામાટેબોલવાબદલતેનીસાથેઆતંકવાદીજેવોવ્યવહારકરવામાંઆવીરહ્યોછે.

ફેબ્રુઆરી૨૦૨૦થીજેલમાંમાનવાધિકારરક્ષકખાલિદસૈફીનીપત્નીનરગીસેકહ્યુંઃ “મારાપતિનેસરકારસામેઅવાજઉઠાવવાબદલસજામળીરહીછે. આઘટનાનુંવર્ણનકરતાંમારૂંહૃદયતૂટીજાયછે, જેણેઅમારૂંજીવનદયનીયબનાવીદીધુંછેઅનેઅમનેઅહેસાસકરાવ્યોછેકેઅમેકેટલાલાચારછીએ.”

સાંપ્રદાયિકહિંસાનુંઆયોજનકરવાનાખોટાઆરોપમાંસૈફીનીધરપકડકરવામાંઆવીહતી. વ્યંગાત્મકરીતે, તેહિંસાભારતનીરાજધાની, નવીદિલ્હીમાંમુસ્લિમોવિરુદ્ધનિર્દેશિતકરવામાંઆવીહતી, અનેતેભારતનાવડાપ્રધાનનરેન્દ્રમોદીનીભારતીયજનતાપાર્ટીસાથેસંકળાયેલાહિંદુઉગ્રવાદીઓદ્વારાકરવામાંઆવીહોવાનુંવ્યાપકપણેનોંધાયુંછે.

એકમોબાઈલફોનવીડિયોદર્શાવેછેકેસૈફીએમાત્રપોલીસનીસાથેવાતકરવામાટેતેનોએકશેરીમાંસંપર્કકર્યોહતો, ત્યારેતેઓએતેનુંઅપહરણકર્યુંઅનેતેનેલઈગયાહતા. બીજાદિવસેસવારેજ્યારેપોલીસતેનેકોર્ટમાંલાવીત્યારેતેતૂટેલાપગસાથેવ્હીલચેરમાંહતો. પોલીસેતેનાપરેંUAPAહેઠળઆરોપલગાવ્યોછે. સૈફીનીબહેનેઉમેર્યુંઃ “તેનાત્રણનાનાબાળકોછે. તેઓબધાતેમનાપિતાનેયાદકરેછે. તેએકમહાનમાણસછેજેતેનાબાળકોઅનેતેનીપત્નીમાટેબધુંજકરેછે. તેમનાબાળકોદરરોજતેમનાવિશેપૂછેછે – અમેઅમારાપિતાનેક્યારેજોઈશકીશું ? આપણેતેનીસાથેભોજનક્યારેખાઈશું ? આપણેતેનીસાથેક્યારેરમીશું ? અનેઅમેઆપ્રશ્નનોજવાબપણઆપીશકતાનથી. બ્રીફિંગમાંબોલતા, એકપીઢમુસ્લિમનેતા, પત્રકારઅનેકાર્યકર્તાસૈયદકાસિમરસૂલઇલ્યાસેકહ્યુંકેઆંતરરાષ્ટ્રીયસમુદાયેમાંગકરવીજોઈએકેભારતતેનારાજકીયકેદીઓનેતાત્કાલિકજામીનપરમુક્તકરે. ઇલ્યાસેકહ્યું, “ભારતમાંસરકારજેરીતેઆગળવધીરહીછે, અમનેડરછેકેવધુમુશ્કેલસમયઆવવાનોછે. આફાસીવાદીસરકારછે. આસરમુખત્યારશાહીસરકારછે. લોકશાહીજોખમમાંછે, નાગરિકસમાજજોખમમાંછે. ભારતએકનિરંકુશતામાંફેરવાઈરહ્યુંછે. અનેતેઆપણાબધામાટેચિંતાનોવિષયછેકારણકેભારતવિશ્વનીબીજીસૌથીમોટીલોકશાહીહતી. હવેઅમેતેદરજ્જોગુમાવીરહ્યાછીએ. ઇલ્યાસનોપુત્ર, ઉમરખાલિદપણસપ્ટેમ્બર૨૦૨૦થીજેલમાંછે, તેપણેંUAPAહેઠળદિલ્હીનીમુસ્લિમવિરોધીહિંસાનુંકથિતઆયોજનકરવાબદલ. એકભાષણકેજેનેપોલીસેપુરાવાતરીકેટાંક્યુંછેતેખરેખરબતાવેછેકેખાલિદભારતનામુસ્લિમવિરોધીનાગરિકતાકાયદાસામેવિરોધીઓનેતેમનાપ્રદર્શનનેઅહિંસકરીતેચાલુરાખવામાટેપ્રોત્સાહિતકરેછે.

સિદ્દીકકપન : “કોઈપણપુરાવાવિનાપત્રકારવિરુદ્ધેંUAPAનોઉપયોગકરવામાંઆવ્યો. ભારતમાંપત્રકારમાટેજમીનપરથીમુક્તપણેકામકરવુંશક્યનથી. તેજેલમાંઘણાકઠોરમાનવાધિકારઉલ્લંઘનમાંથીપસારથયોહતો, ”કેરળનાપત્રકારસિદ્દીકકપ્પનનીપત્નીરાયનાથકપ્પનેજણાવ્યુંહતું, તબિયતખરાબહોવાછતાંતેનીમસુદઅહેમદસાથેધરપકડકરવામાંઆવીહતીઅનેજેલવાસદરમિયાનતેણેતેનીમાતાનેપણગુમાવીહતી. હિંદુઝફોરહ્યુમનરાઈટ્‌સનાસહસ્થાપકરાજુરાજગોપાલેએવાઅહેવાલોનેટાંક્યાછેકેભારતીયપોલીસેેંUAPAહેઠળ૧૦,૦૦૦થીવધુલોકોપરઆરોપમૂક્યોહતો, જેકાયદોવડાપ્રધાનમોદીનીસરકારે “કોઈનાપણઉપરઆતંકવાદીહોવાનોઆરોપલગાવવાનીમંજૂરીઆપવામાટેસંશોધિતકર્યોછે. ભલેપછીતેઓમાત્રઅન્યાયીકાયદાઓનોવિરોધકરતાહોયઅથવાલઘુમતીવિરોધીહિંસાનીજાણકરતાહોય. કોંગ્રેશનલબ્રીફિંગનાસહ-યજમાનોમાંએમ્નેસ્ટીઈન્ટરનેશનલયુએસએ, ૨૧વિલ્બરફોર્સ, હિંદુઝફોરહ્યુમનરાઈટ્‌સ, ઈન્ડિયનઅમેરિકનમુસ્લિમકાઉન્સિલ, ઈન્ટરનેશનલક્રિશ્ચિયનકન્સર્ન, જ્યુબિલીકેમ્પેઈન, દલિતસોલિડેરિટીફોરમ, ન્યૂયોર્કસ્ટેટકાઉન્સિલઓફચર્ચ, ફેડરેશનઓફઈન્ડિયનઅમેરિકનક્રિશ્ચિયનઓર્ગેનાઈઝેશનઓફનોર્થઅમેરિકા, ઈન્ડિયાસિવિલવોચઈન્ટરનેશનલ, જસ્ટિસફોરઓલ, સેન્ટરફોરપ્લુરાલિઝમ, અમેરિકનમુસ્લિમઈન્સ્ટિટ્યુશન, ઈન્ટરનેશનલસોસાયટીફોરપીસએન્ડજસ્ટિસ, એસોસિએશનઓફઈન્ડિયનમુસ્લિમઓફઅમેરિકા, અનેધહ્યુમનિઝમપ્રોજેક્ટનોસમાવેશથાયછે.             (સૌ. : સિયાસત.કોમ)