તોરાંગ, તા.૬

પૂજાવસ્ત્રાકરઅનેસ્નેહરાણાની૧રરરનનીભાગીદારીનીમદદથીભારતેરવિવારેઅહિંયાબેઓવલમાંઆઈસીસીમહિલાક્રિકેટવિશ્વકપનીપોતાનીપ્રથમમેચમાંપાકિસ્તાનસામે૭વિકેટેર૪૪રનબનાવ્યાબેટિંગમાટેઊતરેલીપાકિસ્તાનનીટીમભારતીયબોલરોસામેટકીશકીનહીંખાસકરીનેરાજેશ્વરીગાયકવાડેચારવિકેટઝડપીપાકિસ્તાનનીહાલતખરાબકરીદીધીપાકિસ્તાનનીટીમ૪૩ઓવરમાં૧૩૭રનમાંસમેટાઈગઈઆરીતેભારતીયટીમેપાકિસ્તાનવિરૂદ્ધસતત૧૧મોવિજયપ્રાપ્તકર્યોછે. એકસમયેભારતનોસ્કોર૧૧૪રને૬વિકેટહતો. ત્યારેબેટિંગકરવાઊતરેલીવસ્ત્રાકરે૬૭રનબનાવ્યાઅનેસ્નેહરાણાપ૩રનેઅણનમરહીબન્નેવચ્ચે૧રરરનનીભાગીદારીથઈઆદરમ્યાનબન્નેએ૩૩.૧ઓવરસુધીબેટિંગકરીપાકિસ્તાનનીમહેનતપરપાણીફેરવતા૧રચોગ્ગાફટકાર્યાઅનેવિકેટોવચ્ચેશાનદારરમતરમીહતીફાતિમાશનાએઅંતિમઓવરમાંવસ્ત્રાકરનેઆઉટકરીપણત્યાંસુધીઘણુંમોડુંથઈગયુંહતુંતેમનાવચ્ચેસાતમીવિકેટમાટેથયેલીભાગીદારીએરમતનુંપરિણામબદલીનાખ્યું.  ભારતનેપહેલોફટકોતેસમયેલાગ્યોજ્યારેઓપનરશેફાલીવર્માખાતુંખોલાવ્યાવિનાપેવેલિયનપરતફરીત્યારબાદસ્મુતિમંધાનાઅનેદીપ્તિશર્માએ૧૦ઓવરથીવધુસંઘર્ષકર્યાબાદઈનિંગનેપુનર્જીવિતકરીઆદરમ્યાનટોચનાક્રમનાબેટ્‌સમેનોએ૯રરનકર્યાત્યારબાદનાશરાસંધુએદીપ્તિને૪૦રનેઆઉટકરીજરૂરીસફળતામેળવીતરતજઅનમઅમીનેમંધાનાનેપરરનેઆઉટકરીબેસેટબેટ્‌સમેનોનાઆઉટથયાબાદસ્ટારખેલાડીમિતાલીરાજઅનેહરમનપ્રિતકૌરપણસસ્તામાંપેવેલિયનપરતફરી.