(એજન્સી)            વૉશિંગ્ટન, તા.૨૭

ભારતેરશિયાપાસેથીબહુ-અરબમિસાઈલરક્ષાપ્રણાલીખરીદવાપરઅમેરિકાએચિંતાવ્યક્તકરીછે. ભારતેભારપૂર્વકકહ્યુકેદેશનાનિર્ણયતેમનીરાષ્ટ્રીયસુરક્ષાનીરક્ષામાટેતેમનારાષ્ટ્રીયહિતપરઆધારિતછે. રાજ્યવિભાગનાપ્રવક્તાનેડપ્રાઈસેકહ્યુકેકેટલાકસ્તરેઆતેચિંતાઓનેબદલતુનથીજેઆપણીપાસેએસ-૪૦૦પ્રણાલીનીસાથેછે. મનેલાગેછેકેઆઅસ્થિરભૂમિકાપરએકસ્પોટલાઈટચમકેછેજેરશિયાનામાત્રક્ષેત્રમાંપરંતુસંભવિતરીતેપણરમીરહ્યુછે. તેમણેકહ્યુ, જ્યારેસીએએટીએસએ (કાઉન્ટરિંગઅમેરિકાસએડવર્સિરિસથૂસેન્કશનએક્ટ ) પ્રતિબંધનીવાતઆવેછેતોઆપેમનેપહેલાએકહેતાસાંભળ્યોછે, અમેઆલેણદેણનાસંબંધમાંકોઈદ્રઢસંકલ્પકર્યોનથી, પરંતુઆકંઈકએવુછેજેનીપરઅમેસીએએટીએસએહેઠળઆવિશેષલેણદેણમાટેપ્રતિબંધનાજોખમનેજોતાભારતસરકારનીસાથેચર્ચાકરવીજારીરાખેછે. પ્રાઈસનવીદિલ્હીનીસાથેપોતાનાદ્વિપક્ષીયસંબંધોપરભારતમાટેરશિયાએસ-૪૦૦પ્રણાલીનાનિહિતાર્થપરએકપ્રશ્નનોજવાબઆપીરહ્યાહતા, જેનેમોસ્કોનીસાથેથનારીઅભૂતપૂર્વતણાવનેજોતાઆનેએકઆસન્નયૂક્રેનીઆક્રમણકહેવામાંઆવેછે. અમેરિકાનીકડકચેતાવણીઅનેબિડેનવહીવટીતંત્રનાપ્રતિબંધોનીધમકીછતાંભારતેપોતાનાનિર્ણયમાંકોઈપણપરિવર્તનકરવાનોઈનકારકરીદીધોછેઅનેમિસાઈલરક્ષાપ્રણાલીનીખરીદનીસાથેઆગળવધીરહ્યુછે.