(એજન્સી)                                                                           તા.ર૩

મોદીસરકારનેશામાટેગુસ્સોઆવીરહ્યોછે ? શુંસિંગાપોરનાવડાપ્રધાનલીહિ્‌સયનેનહેરુવિશેકહ્યુંએટલે ? તેમણેએટલુંજકહ્યુંહતુંકેપંડિતજવાહરલાલનહેરૂનેવિશ્વભરનાસૌથીમહાનરાષ્ટ્રનાનિર્માતાપૈકીએકછે. તેમણેકહ્યુંહતુંકેનહેરૂનાગયાપછીસંસદીયધોરણોમાંઘટાડોથયોહતોઅનેસાંસદોનીગુણવત્તાઘટીગઈહતીઅનેલગભગઅડધાથીવધુસાંસદોસામેઘણાફોજદારીઆરોપોછે ? શુંઆસાચુંનથી ? સિંગાપોરનાવડાપ્રધાનપોતાનાદેશનીસંસદમાંબોલીરહ્યાહતા. રાષ્ટ્રીયસ્વયંસેવકસંઘઅનેમોદીસતતનહેરૂનીસિદ્ધિઓનેનકારીકાઢ્યાહોવાછતાં, તેઓનહેરૂઅનેમહાત્માગાંધીબંનેનીપ્રતિષ્ઠાનેનષ્ટકરીશક્યાનથી. ગયાવર્ષેયુ.એસ.નીમુલાકાતમાં, મોદીનેરાષ્ટ્રપતિજૉબાઈડેનઅનેઅનેકયુ.એસ. સેનેટર્સઅનેકોંગ્રેસમેનદ્વારાનહેરૂનીપ્રશંસાસાંભળવાનીફરજપડીહતીઅનેનહેરૂનીઆમહાનતાનોવિરોધકરવાઅથવાનકારવામાટેતેમનીપાસેહિંમતપણનથી. ત્યારબાદસિંગાપોરનાપ્રધાનહાલમાંભારતનેએકફાસીવાદીરાજ્યતરીકેજુએછેકારણકેઆપણેપણમાનીએછીએકેઆરએસએસદ્વારાઇતિહાસપુસ્તકોમાંથીનહેરૂનેકાઢીનાખવામાટેતમામપ્રયત્નોકર્યાહતા. મોદીસરકારસ્વતંત્રતાનીલડાઇમાંનહેરૂનાપ્રયત્નોનેસ્વીકારતીનથીઅનેરાષ્ટ્ર-નિર્માણમાંમોદીસરકારસ્પષ્ટપણેનહેરૂનીભૂમિકાઅન્યરાષ્ટ્રોનેસમજાવવામાંઅસમર્થછે.  નહેરૂનેબદનામકરવાનાકોઈપણપ્રયત્નોમાંમોદીભારતઅથવાવિદેશમાંસફળથયાનથી. આરએસએસવિચારધારાસાથેનાએકવ્યક્તિએકહ્યુંકેમોદીકેવીરીતેમહાનછે. મેંકહ્યુંકેનહેરૂએએકબિનસાંપ્રદાયિક, એકીકૃતભારતનુંનિર્માણકર્યુંહતું. (આરએસએસબંધારણનીજગ્યાએમનુસ્મૃતિનીરજૂઆતકરીરહ્યુંછે) અનેમોદીએતેનાક્રોનીમૂડીવાદીમિત્રોનેનહેરૂદ્વારાઊભીકરવામાંઆવેલઅસ્કયામતોવેચીરહ્યાછે. મોદીનાસમર્થકોકહેછેકેમોદીવડાપ્રધાનબન્યાનહોતતોતેહિમાલયમાંહોતઅનેતેઓએકમહાનસંતછે ! તેમનીપાસેમોદીનીમહાનતાસાબિતકરવામાટેબીજુંકંઈનથી. ડૉ. મનમોહનસિંહ, શાંત, અનેઅસરકારકવડાપ્રધાનહતા. તેમણેતેમનાઅનુગામીનેહળવાશથીયાદઅપાવ્યુંકેસત્તામાંઆવ્યાનાસાતવર્ષપછી, તેઓહજીપણકોઈયોગ્યકારણવિનાનહેરૂનેદોષીઠેરવેછે. ડૉ. સિંઘેવિભાજનકર્યાવિનારાષ્ટ્રમાટેઘણુંસારુંઅનેશાંતિથીકામકર્યુંહતું. આજેઆપણામાંનામોટાભાગનાલોકોહજુપણ૧૫લાખરૂપિયાઅમારાબેંકખાતામાંજમાથાયતેનીરાહજોઈરહ્યાછે, કાળુંનાણુંભારતમાંપાછુંઆવે (તેનાબદલેછેતરપિંડીકરનારાઓમુશ્કેલીવિનાવિદેશભાગીજાયછે) અથવાયુવાનોપણમોદીએઆપેલાવચનમુજબબેકરોડનોકરીનીરાહજોઈરહ્યાછે.  શામાટેવડાપ્રધાનલીનીટિપ્પણીઓમોદીનેગુસ્સેકરેછે ? અમીરોનેવધુઅમીરથવામાંમદદકરવાનાતેમનાપ્રયત્નોછતાં (અને૨૦૧૪કરતાંગરીબોનેવધુગરીબબનાવવા), મોટાભાગનામૂડીવાદીઓજીવનનીસારીગુણવત્તાઅનેનિર્ભયઅસ્તિત્વમાટેસિંગાપોરભાગીરહ્યાછે. તેઅમનેજણાવેછેકેમોદીનુંભારતકેટલુંભયંકરબનીગયુંછે. જોતમારીપાસેપૈસાહોય, તોપણતમેખાતરીકરીશકતાનથીકેમધ્યરાત્રિએકોઈદરવાજોખટખટાવશેનહીંમાત્રએટલામાટેકેસરકારેટ્‌વીટકરીનેઅથવાચૂંટણીબોન્ડમાંયોગદાનઆપવામાંતમારીનિષ્ફળતાનેધ્યાનમાંલીધીછે. જોતમેગરીબછોતોતમેહવેઅદાલતોપાસેથીન્યાયનીઅપેક્ષારાખીશકતાનથીઅનેજોતમેમુસ્લિમકેખ્રિસ્તીછો, તોદિવસકેરાતનાકોઈપણસમયેહિંસકટોળાદ્વારાતમારીહત્યાકરવામાંઆવીશકેછે. પરંતુસંભવતઃજેવાતેમોદીનેસૌથીવધુનારાજકર્યા, તેવડાપ્રધાનલીનાઅંતિમશબ્દોહતા. મનેખબરનથીકેતેઓમોદીતરફઈશારોકરીરહ્યાહતાકેકેમપરંતુતેમણેકહ્યુંહતુંકેરાષ્ટ્રનાસ્થાપકદ્વારાઊભીકરવામાંઆવેલલોકશાહીઅનેરાષ્ટ્રનિર્માણનોઆનંદમાણતીભાવિપેઢીઓરાષ્ટ્રનાનિર્માણમાટેકરવામાંઆવેલાસખતપ્રયાસોનેસમજીશકતીનથીઅનેતેનેછોડીરહીછે.  અનેકોઈપૂછેતેપહેલાં, હુંકહીદઉંકેજ્યારેનહેરૂએચીનતરફમિત્રતાનોહાથલંબાવ્યોઅનેતેઓએતેમનીપીઠમાંછરોમાર્યોહતો, ત્યારેનહેરૂપાસેતેસમયેભારતપાસેમર્યાદિતસંસાધનોહોવાછતાંપણચીનસાથેયુદ્ધકરવાનીહિંમતહતી. જોકેઅમેહારીગયાહતા, પરંતુઅમેઅમારીસરહદોનીસુરક્ષાકરવાનોપ્રયાસકર્યોહતો. આવખતેચીનઘૂસીઆવ્યુંછેએપછીમોદીએભારતીયવિસ્તારપાછોમેળવવામાટેશુંકર્યુંછે ? જેમડૉ. સિંહેકહ્યુંકે, ચીનીસૈનિકોહજુપણઆપણીસરહદોમાંછે. ડૉ. સિંઘનાઆશબ્દોમોદીમાટેસખતહતાજ્યારેતેમણેકહ્યુંકેઝૂલાપરચીનીવડાપ્રધાનસાથેડોલવુંઅથવાબિરયાનીખાવામાટેબિનઆમંત્રિતરીતેપાકિસ્તાનમાંજવુંએવિદેશનીતિનથી. રાષ્ટ્રનિર્માણ, મુત્સદ્દીગીરીઅનેપંડિતજવાહરલાલનહેરૂજેવાસર્વકાલીનવિશ્વનેતાતરીકેઉભરીઆવવામાટેતમારીપાસેપોતાનીશક્તિહોવીજરૂરીછે. ત્યાંસુધીઆંતરરાષ્ટ્રીયનેતાઓહંમેશાઅમારીતરફઆંગળીચીંધશેઅનેતમારીનિષ્ફળતાનીસરખામણીઅમારાસ્થાપકનહેરૂસાથેખરાબરીતેકરશે.

(સૌ. : સિયાસત.કોમા)