એજન્સી)                                         તા.૧૭

એકઆરટીઆઈનાજવાબમાંએજાણકારીમળીછેકેમોદીસરકારે, જેણે૨૦૧૪માંતેનાએકચૂંટણીપંજાતરીકેઇંધણનીવધતીકિંમતોનેકાબૂમાંલેવાનુંવચનઆપ્યુંહતું, તેણેપેટ્રોલઅનેડીઝલપરલાદવામાંઆવેલાકરમાંથી૫,૭૯,૦૦૦કરોડએકત્રકર્યાછે.

આરટીઆઈનાજવાબમુજબએક્સાઈઝડ્યુટીદ્વારાટેક્સ-કલેકશનનામહિનાવારડેટાપ્રદાનકરવામાંઆવ્યાછે, જ્યારેમોદીસરકારેડીઝલપરટેક્સતરીકેરૂા. ૧,૩૧,૭૮૬કરોડએકત્રકર્યાહતા, ત્યારેતેણેનાણાકીયવર્ષ૨૦૧૯-૨૦અને૨૦૨૦-૨૧વચ્ચેપેટ્રોલપરટેક્સતરીકેરૂા. ૭૫,૨૭૧કરોડએકત્રકર્યાછે.

આરટીઆઈજવાબદર્શાવેછેકેમોદીસરકારેનાણાકીયવર્ષ૨૦૨૦-૨૧માંડીઝલપરનાટેક્સમાંથીરૂા. ૨,૫૯,૫૬૦કરોડઅનેપેટ્રોલપરરૂા. ૧,૧૨,૩૮૪કરોડએકત્રકર્યાછે.

કેન્દ્રસરકારદ્વારાવસૂલવામાંઆવતીઆબકારીજકાતઉપરાંત, ડીઝલઅનેપેટ્રોલપરરાજ્યોદ્વારામૂલ્યવર્ધિતકર (વેટ) વસૂલવામાંઆવેછે.

નવીનતમમાહિતીમુજબ, કેન્દ્રસરકારપેટ્રોલપરપ્રતિલિટરરૂા. ૩૨.૯અનેડીઝલપરરૂા. ૩૧.૮પ્રતિલિટરએક્સાઇઝડ્યુટીવસૂલેછે.  આપેટ્રોલઅનેડીઝલનીવર્તમાનછૂટકકિંમતોનાઅનુક્રમે૩૧ટકાઅને૩૪ટકાછે.

પેટ્રોલનીછૂટકકિંમતમાંલગભગ૫૪ટકાકેન્દ્રઅનેરાજ્યનાકરનોસમાવેશથાયછે.

જોકેદિવાળીપછીઘણારાજ્યોએવેટમાંઘટાડોકર્યોહતો, જેનાકારણેપેટ્રોલઅનેડીઝલનાભાવમાંઘટાડોથયોહતો, પરંતુવિશ્લેષકોમાનેછેકેઉચ્ચએક્સાઈઝડ્યુટીનેકારણેતેઅન્યદેશોનીતુલનામાંહજુપણવધુછે.

કોંગ્રેસનાકાર્યકરઅનેઆરટીઆઈકાર્યકર્તાતેજપાલસિંહેજણાવ્યુંહતુંકેડીઝલઅનેપેટ્રોલપરનાઊંચાટેક્સનેકારણેગરીબોનેસૌથીવધુનુકસાનથઈરહ્યુંછે. આંતરરાષ્ટ્રીયબજારમાંક્રૂડઓઈલનાઊંચાભાવહોવાછતાં, કોંગ્રેસનીઆગેવાનીહેઠળનીયુપીએસરકારેસામાન્યમાણસનોબોજહળવોકરવાસબસિડીઆપીહતી.  તેનાથીવિપરિત, મોદીસરકારઆંતરરાષ્ટ્રીયબજારમાંક્રૂડઓઈલનાનીચાભાવહોવાછતાંલોકોનેલૂંટીરહીછે.

કોંગ્રેસેમોદીસરકારદ્વારા ’સ્પાઈનબ્રેકિંગટેક્સકલેક્શન’નોમુદ્દોઘણીવખતઉઠાવ્યોછે.

કોંગ્રેસનેતારાહુલગાંધીએડીઝલઅનેપેટ્રોલપરનાજંગીટેક્સને ‘ટેક્સલૂંટ’ગણાવીહતી.  તેમણેકહ્યુંકેમોદીજીનીસરકારેજનતામાટેમુશ્કેલીમાંમોટોરેકોર્ડબનાવ્યોછે. સૌથીવધુબેરોજગારી : મોદીસરકારમાંછે.  મોદીસરકારમાંસરકારીમિલકતોવેચાઈરહીછે. એકવર્ષમાંપેટ્રોલનાદરોમાંસૌથીવધુવધારોથયોછે. પૂર્વનાણામંત્રીપી. ચિદમ્બરમેપેટ્રોલનાભાવ૧૦૦પ્રતિલીટરનેપારકરીજતામોદીસરકારનીઝાટકણીકાઢીહતી. પીએમમોદીપરહુમલોકરતા, ચિદમ્બરમેઓક્ટોબરમાંટિ્‌વટકર્યુંહતુંકે, “તેમણેઅન્યશતાબ્દીઓનીઉજવણીમાંપણરેકોર્ડકર્યોછે. થોડાઅઠવાડિયાપહેલાપેટ્રોલ૧૦૦રૂપિયાપ્રતિલિટરનેપારકરીગયુંહતુંઅનેહવેડીઝલ૧૦૦રૂપિયાપ્રતિલિટરનેપારકરીગયુંછે.