બેગમ હઝરત મહેલ શિષ્યવૃત્તિ યોજના હેઠળ લઘુમતી સમુદાયોની યુવતીઓને શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવે છે. મૌલાના આઝાદ એજ્યુકેશન ફાઉન્ડેશન બેગમ હઝરત શિષ્યવૃત્તિ યોજના હેઠળ નોડલ વિભાગ તરીકે કામ કરે છે. તે એક વિશેષ શિષ્યવૃત્તિ યોજના છે જે માત્ર છ જાહેર કરેલા વર્ગ (મુસ્લિમ, ખ્રિસ્તી, શીખ, બૌદ્ધ, જૈન અને પારસી) લઘુમતી છોકરીઓ માટે નિયમન કરવામાં આવે છે. બેગમ હઝરત મહેલ શિષ્યવૃત્તિ યોજના હેઠળ વર્ગ ૯ અને વર્ગ ૧૦ના વિદ્યાર્થીઓને ૫ હજાર અને ૧૧મા અને ૧૨મા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને ૬,૦૦૦ રૂા. શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવે છે.
મૌલાના આઝાદ એજ્યુકેશન ફાઉન્ડેશન દ્વારા શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે બેગમ હઝરત મહેલ શિષ્યવૃત્તિ હેઠળ નોંધણી શરૂ કરવા માટે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જે વિદ્યાર્થિનીઓની વાર્ષિક કુટુંબની આવક ૨ લાખ રૂપિયા અથવા તેનાથી ઑછી છે તે પાત્ર વિદ્યાર્થિનીઓ ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ સુધીમાં બેગમ હઝરત મહલ રાષ્ટ્રીય શિષ્યવૃત્તિ માટે અરજી કરી શકે છે.
મૌલાના આઝાદ એજ્યુકેશન ફાઉન્ડેશનની શિષ્યવૃત્તિ – કેન્દ્ર સરકાર લઘુમતી સમુદાયના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગમાં શિક્ષણ માટે સમાન તકો આપવાનું વિચારે છે. આ ઉદ્દેશ્યને પૂર્ણ કરવા માટે, દર વર્ષે લઘુમતી બાબતોનું મંત્રાલય બેગમ હઝરત મહેલ શિષ્યવૃત્તિ યોજના હેઠળ શિષ્યવૃત્તિના ફોર્મ બહાર પાડે છે. આ યોજના અંતર્ગત ગરીબ વિદ્યાર્થિનીઓને આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે. જેથી તેઓ આર્થિક સમસ્યાની ચિંતા કર્યા વિના સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકે અને દેશમાં નામના મેળવી શકે.
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ૩૧ ઓકટોબર ૨૦૨૦ છે
બેગમ હઝરત મહેલ શિષ્યવૃત્તિની વિશેષતાઓ-
* શિષ્યવૃત્તિની રકમ ડાયરેક્ટ બેંક ટ્રાન્સફર (ડ્ઢમ્‌) પદ્ધતિ દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.
* આ યોજના અંતર્ગત ફક્ત છ સૂચિત લઘુમતી સમુદાયોની મુસ્લિમ, ખ્રિસ્તી, શીખ, બૌદ્ધ, જૈન અને પારસીની છોકરીઓ જ આ યોજના હેઠળ શિષ્યવૃત્તિ મેળવવા પાત્ર છે.
* ધોરણ ૯થી ૧૨માં અભ્યાસ કરતા લઘુમતીઓના વિદ્યાર્થિનીઓને સ્કોલરશીપ આપવામાં આવશે, લાયકાત પરીક્ષામાં કુલ ૫૦% ગુણ અથવા સમકક્ષ ગ્રેડ હોવા જોઈએ.
* તમામ સ્રોતોમાંથી વિદ્યાર્થીના માતા-પિતા / પાલકની વાર્ષિક આવક રૂા.૨.૦૦ લાખથી વધુ ના હોવી જોઈએ.
* આવક પ્રમાણપત્ર હિન્દી/અંગ્રેજી ભાષામાં હોવું આવશ્યક છે. જો આવક પ્રમાણપત્ર પ્રાદેશિક ભાષામાં હોય તો તે નોટરાઇઝ્‌ડ હિન્દી/અંગ્રેજી સંસ્કરણ સાથે હોવું જોઈએ.
* વિદ્યાર્થીઓને ફક્ત “એક એપ્લિકેશન ફોર્મ” જ રજૂ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જો વિદ્યાર્થીઓ એકથી વધુ અરજી ફોર્મ સબમિટ કરે તો વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સબમિટ કરાયેલ તમામ અરજીઓને “ડુપ્લિકેટ” ગણવામાં આવશે અને તેમને “નકારવામાં આવશે.”
* ફક્ત હિન્દી અથવા અંગ્રેજીમાં જ આવશ્યક દસ્તાવેજો ઑનલાઇન અરજી સાથે અપલોડ થવું આવશ્યક છે.
* કોઈ પણ શારીરિક/હાર્ડ કૉપિ પોસ્ટ દ્વારા અથવા એમએઇએફ દ્વારા હાથ દ્વારા મોકલવા/સબમિટ કરવાની જરૂર નથી.
* સમાન વર્ગના પરિવારના બે કરતા વધુ વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવશે નહીં.
* કોઈપણ કોર્સ માટે વિદેશમાં અભ્યાસ માટે કોઈ સ્કોલરશીપ આપવામાં આવશે નહીં.
* આ સંદર્ભમાં ઑનલાઇન અરજી ફોર્મ અથવા અન્ય કોઈપણ સેવા માટે કોઈ ફી/શુલ્ક નથી.
* જરૂરી દસ્તાવેજો શાળાના સહી-સિક્કા કરાવી સ્કેન કરી વેબસાઈટ પર અપલોડ કરવાનું રહેશે.
* ફોર્મ ભરવાની : http://bhmnsmaef.org/maefwebsite/