યુક્રેનનીકટોકટીએભારતીયજનતાપાર્ટીનેઉત્તરપ્રદેશનીચૂંટણીમાંવોટમેળવવામાટેબીજીતકઆપીછે. છેલ્લાકેટલાકદિવસોમાંચૂંટણીરેલીઓમાં, ભાજપનાનેતાઓએઅપ્રમાણિતદાવાકર્યાછેકેવડાપ્રધાનનરેન્દ્રમોદીપાસેથીસંઘર્ષનેકેવીરીતેઉકેલવોતેઅંગેવિશ્વનાનેતાઓદ્વારાસલાહલેવામાંઆવીરહીછે. પાર્ટીનાનેતાઓયુક્રેનમાંફસાયેલા૧૮,૦૦૦કેતેથીવધુભારતીયવિદ્યાર્થીઓનેપરતલાવવામાટેનવીદિલ્હીનાપ્રયાસોનેપણહાઇલાઇટકરીરહ્યાછે. જોકે, વિપક્ષીનેતાઓએયુક્રેનમાંભારતીયવિદ્યાર્થીઓનાવીડિયોશેરકરીનેઆદાવાઓનોવિરોધકર્યોછે, જેમનેદેશછોડવામાંભારેમુશ્કેલીનોસામનોકરવોપડીરહ્યોછે.

યુક્રેનપ્રદેશ

તાજેતરનાદિવસોમાં, મોદીએરશિયા-યુક્રેનિયનયુદ્ધનોઉપયોગઓછામાંઓછાચારવખતભાષણોમાંકર્યોછેજેમાંમતદારોનેઉત્તરપ્રદેશમાંતેમનીપાર્ટીનેફરીથીચૂંટવાનુંકહેવામાંઆવ્યુંછે. ૨૨ફેબ્રુઆરીએએકચૂંટણીરેલીમાંતેમણેકહ્યુંહતુંકેદેશોવૈશ્વિકઉથલપાથલનોસામનોકરીરહ્યાછેઅનેભવિષ્યઅનિશ્ચિતલાગેછે. “આવીસ્થિતિમાંભારતેમજબૂતબનવાનીજરૂરછે,” તેમણેકહ્યું. “આમાત્રભારતમાટેજનહીં, પરંતુસમગ્રમાનવજાતમાટેમહત્વપૂર્ણછે.” એકમોટાદેશઅનેઉત્તરપ્રદેશજેવામોટારાજ્યનેચલાવવાનીજવાબદારીએકખડતલનેતાનેઆપવીજોઈએ, મોદીએદલીલકરીઃ “કઠિનસમયમાંકઠિનનેતાઓનીજરૂરછે.”

રવિવારેબસ્તીમાંએકચૂંટણીરેલીમાંમોદીએકહ્યુંહતુંકેકેન્દ્રસરકાર “ઓપરેશનગંગા”નામનીપહેલસાથેફસાયેલાલોકોનેઘરેપાછાફરવામાંમદદકરવામાટેશક્યતેટલુંબધુંકરીરહીછે – એકનામજેચૂંટણીથીઘેરાયેલારાજ્યનીસૌથીમોટીનદીનેપ્રતિબિંબિતકરેછે. તેમણેકહ્યુંકેઆસમયતમામભારતીયોનેસંદેશમોકલીરહ્યોછેકેભારતનેશક્તિશાળીઅને “આત્મનિર્ભર”અથવાબનવાનીજરૂરછે. સોમવારે, મહારાજગંજમાં, યુક્રેનિયનકટોકટીતરફસંકેતઆપતા, તેમણેભીડનેકહ્યુંકેવિશ્વએકપડકારજનકસમયમાંથીપસારથઈરહ્યુંછે, અનેભારતનાસંરક્ષણમજબૂતકરવાનીજરૂરછે. “આવખતેતમારામતનુંમહત્વએટલુંછેજેટલુંસ્થાનિકમુદ્દાઓમાટેછે, જેટલુંભારતઅનેઉત્તરપ્રદેશનેમજબૂતબનાવવામાટેછે,” તેમણેકહ્યું. બુધવારે, રોબર્ટસગંજમાં, તેમણેફરીથીઓપરેશનગંગાનેપ્રકાશિતકર્યું. તેમણેદાવોકર્યોકે, ‘‘તેભારતનીવધતીતાકાતનેકારણેછેકેઅમેયુક્રેનમાંફસાયેલાઅમારાનાગરિકોનેસુરક્ષિતરીતેબહારકાઢવામાંસક્ષમછીએ, જેનામાટેઅમેઓપરેશનગંગાચલાવીરહ્યાછીએ.”  યુક્રેનથીવિદ્યાર્થીઓનેપાછાલાવવામાંસફળતાનોદાવોકરતીનરેન્દ્રમોદીએપ્લિકેશનનોસ્ક્રીનશોટ.

વિપક્ષપરપ્રહારો

ભાજપનાનેતાઓએપણયુક્રેનનામુદ્દાનોઉપયોગઉત્તરપ્રદેશમાંવિપક્ષપરહુમલોકરવામાટેએકતખ્તાતરીકેકર્યો.

તેમનીરવિવારનીરેલીદરમિયાન, મોદીએફરીથીઆડકતરીરીતેયુક્રેનસંકટનોઉલ્લેખકરીનેકહ્યુંકેઆઅનિશ્ચિતસમયમાં,  ભારતનાસંરક્ષણદળોનેદરવર્ષેઅપગ્રેડકરવાપડશે. આકામએવાલોકોકરીશકતાનથીજેઓ “ઘોરપરિવારવાદી, ઘોરસ્વાર્થી”, અત્યંતભત્રીજાવાદીઅનેસ્વાર્થીહોય.

મોદીસંભવતઃ૧૯૮૦નાદાયકામાંબોફોર્સસંરક્ષણકૌભાંડમાંસંડોવાયેલીકોંગ્રેસઅનેસમાજવાદીપાર્ટીતરફઈશારોકરીરહ્યાહતા, જેનાપરતેમણે “વંશીયરાજકારણ”આચરવાનોવારંવારઆરોપમૂક્યોહતો. “જેનોઇતિહાસસંરક્ષણસોદાદરમિયાનકમિશનલેવામાંઅનેસંરક્ષણજરૂરિયાતોનીઅવગણનાકરવામાંવ્યસ્તહતોતેરાષ્ટ્રનેમજબૂતબનાવીશકતાનથી,” તેમણેદલીલકરતાકહ્યુંકેયુક્રેનિયનકટોકટીએબતાવ્યુંછેકેભારતનેભાજપજેવીમજબૂતસરકારનીજરૂરછે.

રવિવારે, ઉત્તરપ્રદેશનાબલિયામાંએકચૂંટણીરેલીમાં, કેન્દ્રીયસંરક્ષણપ્રધાનરાજનાથસિંહેકહ્યુંકેપહેલાકોઈભારતનેસાંભળવામાંગતાનહતાપરંતુમોદીનાનેતૃત્વમાંદરેકવ્યક્તિસાંભળવામાંગેછેકેભારતશુંકહેછે. તેમણેઉમેર્યુંકે, “રશિયા-યુક્રેનસંકટમાંશાંતિસુનિશ્ચિતકરવામાટેમોદીજેવિશાળભૂમિકાભજવીરહ્યાછેતેનીપ્રશંસાકરવામાટેકોઈશબ્દોપૂરતાનથી.”  મધ્યપ્રદેશનામુખ્યપ્રધાનશિવરાજસિંહચૌહાણેજૌનપુરમાંચૂંટણીપ્રચારદરમિયાનકહ્યુંહતુંકેજ્યારેમોદી “મિશનગંગા”ચલાવીરહ્યાછે, ત્યારેસમાજવાદીપાર્ટીનાવડાઅખિલેશયાદવ “મિશનદંગા”અથવાતોફાનોચલાવીરહ્યાછે.        યુક્રેનનીરાજધાનીકીવમાંથીભાગીને, ૨૮ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૨નારોજભારતનાયુનિવર્સિટીનાવિદ્યાર્થીઓહંગેરીનાબારાબાસમાંપગપાળાસરહદપારકરેછે.

ભારતનીતાકાત

પાર્ટીનાઘણાનેતાઓએમોદીનીઆગેવાનીહેઠળનીભાજપસરકારહેઠળભારતીયરાજ્યનીતાકાતવિશેપણવાતકરીછે. તેમનોદાવોછેકેસંકટનાઉકેલમાટેદુનિયામોદીતરફજોઈરહીછે.

બલિયામાંચૂંટણીરેલીદરમિયાનપ્રચારકરતીવખતે, ભાજપનાલોકસભાસભ્યહેમામાલિનીએકહ્યુંહતુંકેવિશ્વભરમાંમોદીનુંખૂબસન્માનછે. “સમગ્રવિશ્વતેમનીતરફજુએછે”, તેણીએદાવોકર્યો. “દરેકજણહવેમોદીજીનેરશિયા-યુક્રેનયુદ્ધનેરોકવામાટેવિનંતીકરીરહ્યુંછેકારણકેતેમનેવિશ્વનામોટાનેતાતરીકેગણવામાંઆવેછે.”

સોમવારેઉત્તરપ્રદેશનાનાયબમુખ્યમંત્રીકેશવપ્રસાદમૌર્યએદાવોકર્યોહતોકેયુક્રેનમાંફસાયેલાવિદ્યાર્થીઓએભારતીયધ્વજદર્શાવતાજરશિયનકેયુક્રેનિયનદળોતેમનેનુકસાનપહોંચાડતાનથી. મૌર્યનાદાવાથીવિપરીત, જોકે, એકભારતીયવિદ્યાર્થીનીયુક્રેનમાંહત્યાકરવામાંઆવીછે. સરહદીચોકીઓપરયુક્રેનિયનસત્તાવાળાઓદ્વારાભારતીયોસામેવંશીયભેદભાવનાઅહેવાલોપણછે. કેટલાકવીડિયોમાંદર્શાવવામાંઆવ્યુંછેકેસરહદઅધિકારીઓદ્વારાભારતીયોપરહુમલોકરવામાંઆવીરહ્યોછે.

વિપક્ષીનેતાઓનીપ્રતિક્રિયા

ભાજપનાદાવાઓનોપ્રતિકારકરવામાંઆવ્યોનથી.મંગળવારેઅખિલેશયાદવેયુક્રેનમાંફસાયેલાભારતીયવિદ્યાર્થીનોવીડિયોશેરકર્યોહતો. વીડિયોમાંવિદ્યાર્થીએકહ્યુંકેજ્યારેઅન્યદેશોતેમનાનાગરિકોનેબહારકાઢીરહ્યાછે, ત્યારેભારતસરકારતેમનામાટેકંઈકરીરહીનથી. યાદવેલખ્યું, “અહીંભાજપચૂંટણીમાંભારતીયોનેબચાવવાનાખોટાવખાણકરીરહીછે, જ્યારેયુક્રેનમાંસત્યભયાનકછે.” કોંગ્રેસનામહાસચિવપ્રિયંકાગાંધીએપણલખનૌનાએકવિદ્યાર્થિનીનોવીડિયોશેરકર્યોહતોજેકીવમાંઅટવાઈગઇહતી. વીડિયોમાંમહિલાએકહ્યુંકેતેઅનેતેનામિત્રોસરકારનીમદદવિનાયુક્રેનમાંટકીશકશેનહીં. ગાંધીએતેમનાટ્‌વીટમાંકહ્યું, “હુંસરકારનેવિનંતીકરુંછુંકેતેઓજેકરીશકેતેબધુંકરેજેથીવિદ્યાર્થીઓસુરક્ષિતરીતેપાછાફરે.” કોંગ્રેસનાનેતારણદીપસુરજેવાલાએટ્‌વીટકર્યુંહતુંકેભાજપનાપ્રચારકોસ્વ-પ્રશંસાકરીરહ્યાછેજ્યારેયુક્રેનમાંહજારોભારતીયવિદ્યાર્થીઓઘરેપાછાફરવાનીરાહજોઈરહ્યાછે.

રશિયા-યુક્રેનકટોકટીપરમોદીનાકથિતસંકટનિવારણનીસામ્યતાનોઉપયોગકરીનેએકટીવીન્યૂઝશોએબતાવ્યુકેમોદીહિંદુભગવાનશિવજેવાછેજેમહાયુદ્ધથીવિશ્વનેબચાવેછે.

મોદીનીઆંતરરાષ્ટ્રીયછબી

આવુંપહેલીવારનથીબન્યું. અગાઉનીચૂંટણીઓમાંપણ, ભાજપેવૈશ્વિકમંચપરમોદીનેએકકઠિનનેતાતરીકેદર્શાવ્યાછે, જેઓચીનઅનેપાકિસ્તાનજેવાભારતનાપડોશીઓસામેનિર્ણાયકપગલાંલઈશકેછેઅનેબિનદસ્તાવેજીકૃતવસાહતીઓસામેદેશનીસરહદોસુરક્ષિતકરીશકેછે. સત્તામાંઆવ્યાબાદથી, ભાજપેઘણીવારભારતનેવિશ્વગુરુ, વિશ્વનાશિક્ષકતરીકેઓળખાવ્યોછે, એકવાક્યજેનોઉપયોગપક્ષઅનેસહાનુભૂતિધરાવતામીડિયાઆઉટલેટ્‌સમાંઘણાલોકોદ્વારાકરવામાંઆવેછે, તેદલીલનેરજૂકરવામાટેકેમોદીનાનેતૃત્વમાંભારતવિશ્વનુંનેતાબન્યુંછે.

– ઉમંગપોદ્દાર              (સૌ. : સ્ક્રોલ.ઈન)