(એજન્સી)                                          તા.૪

પશ્ચિમબંગાળનીબહારતૃણમૂલકોંગ્રેસનેવિસ્તારવાઅનેભાજપનેપડકારવામાટેપ્રાદેશિકરાજકીયપક્ષોનેનવાવિપક્ષીસમૂહમાંસંગઠિતકરવાનામમતાબેનરજીનાપ્રયાસમાટેકોંગ્રેસતરફથીતીવ્રપ્રતિક્રિયાઆપવામાંઆવીછે. કોંગ્રેસેતપાસએજન્સીઓનાદબાણમાંઅનેભાજપનાઈશારેકોંગ્રેસનેનબળીપાડવાનાહેતુથીકોંગ્રેસનાધારાસભ્યોઅનેસાંસદોનોશિકારકરવાનોઆરોપબેનરજીપરલગાવ્યોછે. કોંગ્રેસનાનેતાસુષ્મિતાદેવસેન, મેઘાલયઅનેગોવામાંકોંગ્રેસનાકેટલાકધારાસભ્યોતાજેતરમાંટીએમસીમાંજોડાયાહતા. પરંતુકોંગ્રેસનોઆઆરોપમાન્યલાગતોનથી. કારણકે, ભૂતકાળમાંકોંગ્રેસનાઘણાનેતાઓભાજપઅનેઅન્યપ્રાદેશિકપક્ષોમાંજોડાઈચૂક્યાછે. પાર્ટીનીઅંદરનીલડાઈનેકારણેપાર્ટીનાધારાસભ્યોનાપક્ષપલટાનેકારણેકોંગ્રેસેમધ્યપ્રદેશમાંસત્તાગુમાવીહતી. મધ્યપ્રદેશમાંકોંગ્રેસમાંપક્ષપલટોમમતાદ્વારાનહીંપરંતુપક્ષનાઆંતરિકઝઘડાનેકારણેથયોહતો.

મમતાબેનરજીકહીરહ્યાછેકે, અત્યારેયુપીએનથી. યુપીએનીરચનાકરવામાંઆવીહતી, અનેતે૨૦૦૪અને૨૦૦૯માંકેન્દ્રમાંસત્તાપરઆવીહતી. તેનુંકોંગ્રેસદ્વારાનેતૃત્વકરવામાંઆવ્યુંહતું. પરંતુ, કોંગ્રેસેસત્તાગુમાવીહતીઅનેભાજપનીઆગેવાનીહેઠળનીએનડીએએરાજકીયસત્તાહસ્તગતકર્યાપછી, યુપીએએતેનોઆધારગુમાવ્યોહતો. મમતાકહેછેકે, કોંગ્રેસનબળીપડીગઈહોવાથીઅનેતેનુંનેતૃત્વભાજપનીશક્તિનેપડકારીશકતુંનથી, તેથી૨૦૨૨નીશરૂઆતમાંયોજાનારીવિધાનસભાનીચૂંટણીમાંરાષ્ટ્રીયસ્તરેભાજપસામેલડવામાટેસમાનવિચારધારાધરાવતાપ્રાદેશિકપક્ષોસાથેનાનવારાજકીયજૂથનીજરૂરછેઅનેત્યારપછીની૨૦૨૪લોકસભાચૂંટણીપણછે.  તેણીકહેછેકે, આવાજૂથનુંનેતૃત્વકોંગ્રેસનેનઆપીશકાયકારણકેતેહવેખૂબનબળીપડીગઈછે. તેણીમાનેછેકે, સંયુક્તવિપક્ષનુંનેતૃત્વએવાનેતાનેસોંપવુંજોઈએ, જેભાજપનાનેતાઓનેલડતઆપીશકેઅનેચૂંટણીમાંસખતલડતઆપીશકે. સામૂહિકવિપક્ષરચવામાટેમમતાઅનેશરદપવારઅનેઅન્યવિપક્ષીનેતાઓનામળવાથીકોંગ્રેસનાનેતાઓગભરાઈગયાછે. તેમનોઆરોપછેકે, મમતાઆબધુંભાજપનાઈશારેકરીરહીછે. કોંગ્રેસનેડરછેકે, મમતાપશ્ચિમબંગાળનીબહારકોંગ્રેસનાવોટબેઝનેઅસરકરશે. મમતાબીજેપીનામતદારોમાંકોઈઘટાડોકરીશકશેનહીં. કારણકે, તેઓભગવાપક્ષસાથેવૈચારિકરીતેજોડાયેલાછે. ભાજપનામુખ્યસમર્થકોતેમનીવફાદારીટીએમસીઅથવાઅન્યકોઈપણપક્ષતરફફેરવશેનહીં. ભૂતકાળમાંરાજ્યઅનેસંસદીયચૂંટણીઓમાંઆજોવામાંઆવ્યુંછે.

કોંગ્રેસદાવોકરેછેકે, કોંગ્રેસનીભૂમિકાનેઓછીકરીનેભાજપસામેકોઈપણસંયુક્તવિરોધમોરચોરચવાથીદેશનીસાંપ્રદાયિકઅનેફાસીવાદીશક્તિઓસામેનીલડાઈનબળીપડીજશે. મોટાભાગનામુસ્લિમો, જેઓલાંબાસમયથીકોંગ્રેસપક્ષનાસમર્થનનોઆધારરહ્યાછે, તેઓકોંગ્રેસનાનેતાઓનાવિચારોસાથેસહમતછે. મુસ્લિમોએકોંગ્રેસનેસમર્થનઆપ્યુંછે. કારણકે, પાર્ટીબિનસાંપ્રદાયિકતાદર્શાવેછે. પરંતુમમતાદ્વારાપોતાનેરાષ્ટ્રીયનેતાતરીકેરજૂકરવાઅનેકોંગ્રેસનીનોવિરોધકરવોચોક્કસપણેખોટુંહશે. ભારતએકબંધારણીયલોકશાહીછેઅનેદરેકભારતીયનાગરિકનેપક્ષશરૂકરવાનોઅનેચૂંટણીલડવાનોઅધિકારછે. જોકોંગ્રેસનેલાગેછેકે, રાષ્ટ્રીયરાજકારણમાંતેણીનાઆવવાથીસાંપ્રદાયિકશક્તિઓસામેનીલડાઈનબળીપડીજશે, તોકોંગ્રેસપશ્ચિમબંગાળમાંડાબેરીપક્ષોસાથેમળીનેતેમનીસામેશામાટેલડીહતી ? કોંગ્રેસેપશ્ચિમબંગાળમાંબિનસાંપ્રદાયિકતાનીપરવાકેમનકરી ? કોંગ્રેસેમમતાનેએકલાપાડીદીધાહતા. જોયુપીએજીવિતહોતતોપશ્ચિમબંગાળમાંભાજપસામેલડવામાટેકોંગ્રેસઅનેડાબેરીપક્ષોએએકસામાન્યરાજકીયમંચપરઆવવુંજોઈતુંહતું. જોભાજપપશ્ચિમબંગાળવિધાનસભાનીચૂંટણીજીતીહોત, તોદેશમાંસાંપ્રદાયિકશક્તિઓનેતેમનાહિન્દુત્વનાએજન્ડાનેલાગુકરવામાટેવધુપ્રોત્સાહનમળ્યુંહોત. પશ્ચિમબંગાળમાંભાજપનીજીતપશ્ચિમબંગાળઅનેસમગ્રદેશમાંમુસ્લિમોમાટેજીવનનરકબનીગયુંહોત. પરંતુમમતાએએકલાહાથેભાજપસામેજોરદારલડતઆપીઅનેતેણીએદર્શાવ્યુંકેમોદીનાનેતૃત્વમાંભાજપનેહરાવીશકાયછે. ભાજપનીમસલપાવરસામેમમતાનીજીતઅનેતેનીસામેકેન્દ્રસરકારનીમશીનરીનાઉપયોગથીવડાપ્રધાનનરેન્દ્રમોદીઅનેકેન્દ્રીયગૃહપ્રધાનઅમિતશાહનુંમનોબળનબળુંપડ્યુંછે, જેમણેભાજપનીતરફેણમાંમતદારોનુંધ્રુવીકરણકરવામાટેદરેકયુક્તિનોઉપયોગકર્યોહતો. પરંતુમમતાનીમહેનતેતેમનીરણનીતિપરપાણીફેરવીદીધુંહતું. બિનસાંપ્રદાયિકઅથવાભાજપવિરોધીપક્ષોનાનેતાબનવાનોએકમાત્રઅધિકારકોંગ્રેસનોનથી. વધુમાં, વર્તમાનકોંગ્રેસનેતૃત્વ, ખાસકરીનેરાહુલગાંધીઅનેસોનિયાગાંધીએએદર્શાવ્યુંનથીકેતેઓનરેન્દ્રમોદીજેવાલોકપ્રિયનેતાસામેરાજકીયલડાઈનુંનેતૃત્વકરવાનીરાજકીયક્ષમતાધરાવેછે. માટેકહીશકાયકેપશ્ચિમબંગાળનીચૂંટણીમાંભાજપઅનેમોદીનેએકલાહાથેહરાવીને, મમતાવિરોધીઓનુંનેતૃત્વકરવાનાઅધિકારનેપાત્રછે.

– સૈયદખાલીકઅહેમદ

(સૌજન્ય : ઈન્ડિયાટુમોરો)