(સંવાદદાતા દ્વારા)
ગાંધીનગર,તા.ર૭
વિધાનસભાના બજેટ સત્રમાં એસ.ટી. નિગમની ખોટ ફરીવાર પ્રકાશમાં આવી છે. રાજય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ (એસ.ટી.) અંગેના જવાબમાં રાજ્ય સરકારે એસ.ટીની આવક અને ખોટનો હિસાબ રજૂ કર્યો હતો. જેમાં રાજ્ય સરકારે એસ.ટી.નિગમને રૂા.૧ કરોડ ૩ લાખ ચૂકવવાના બાકી છે અને ખાનગી એજન્સીઓની ભાડે લીધેલી બસો માટે વર્ષ ૨૦૧૯માં રૂા.૬૦ કરોડ ચૂકવ્યા હોવાનો ખુલાસો થયો છે. જ્યારે રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માં રૂા. ૨,૩૧૭ કરોડની આવક સામે રૂ.૮૬૬ કરોડની ખોટ થઈ છે. તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં રૂા. ૨,૫૪૦ કરોડની આવક સામે રૂા.૧૦૧૭ કરોડની ખોટ નોંધાવી છે. જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં રૂા. ૨,૨૪૯ કરોડની આવક સામે રૂા. ૭૪૮ કરોડની ખોટ થઈ હોવાનું જણાવાયું છે.
છેલ્લા ૨ વર્ષમાં રાજ્ય સરકારે સરકારી કાર્યક્રમો માટે એસ.ટી. બસો ભાડે લેવા અંગે રાજ્ય સરકારે જવાબમાં જણાવ્યું કે, વર્ષ ૨૦૧૮માં રૂા. ૬૫.૨૧ લાખના ભાડા સામે રૂા. ૪૬.૨૧ લાખ સરકારે ચૂકવ્યા છે. આમ વર્ષ ૨૦૧૮ના ભાડા પેટે રૂા. ૧૯ લાખની ચુકવણી બાકી છે. જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૯માં રૂા. ૧.૯૫ કરોડના ભાડા સામે રૂા. ૧.૧૧ કરોડ સરકારે ચૂકવ્યા છે. તો વર્ષ ૨૦૧૯ના ભાડા પેટે રૂ. ૮૪ લાખ ચૂકવવાના હજુ બાકી છે. આમ સરકારે એસ.ટી. વિભાગને કુલ રૂા. ૧ કરોડ ૩ લાખ ચૂકવવાના બાકી છે.
જ્યારે ખાનગી એજન્સીઓ પાસેથી ભાડે બસ લેવા અંગે સરકાર તરફથી જણાયું કે, છેલ્લા ૨ વર્ષમાં જીએસઆરટીસીએ ખાનગી એજન્સીઓ પાસેથી વોલ્વો અને એસી બસો ભાડે લીધી છે.વર્ષ ૨૦૧૮માં આ બસો માટે એજન્સીઓને રૂ.૧૯ કરોડનું ભાડું ચૂકવ્યું છે. વર્ષ ૨૦૧૯માં આ બસો માટે એજન્સીઓને રૂા.૬૦ કરોડનું ભાડું ચૂકવવામાં આવ્યું છે. વોલ્વો એસી બસો માટે સરકાર એજન્સીઓને પ્રતિ કિ.મી. રૂા. ૧૬થી રૂ. ૨૩ ભાડું ચૂકવે છે.