અમદાવાદ, તા.૨૬
રાજયના બજેટમાં સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગ માટે કુલ રૂ.૪૩૨૧ કરોડની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે. નાણાંમંત્રીએ આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યમાં પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિકસતી જાતિના અને અનુસૂચિત જાતિના અંદાજે ૩૮ લાખ વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ અને ગણવેશ સહાય તથા ધોરણ ૯ અને ૧૦ માં અભ્યાસ કરતા અંદાજે સાત લાખ વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ આપવા રૂ.૫૭૫ કરોડની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે. તો, અનુસૂચિત જાતિના ખાનગી પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતાં ધોરણ ૧ થી ૮ના કુમારો અને ધોરણ ૧ થી ૫ ની કન્યાઓને રૂ.૫૦૦ તથા ધોરણ ૬ થી ૮ની કન્યાઓને રૂ.૭૫૦ શિષ્યવૃતિ માટે તેમજ આ તમામ વિદ્યાર્થીઓને રૂ.૬૦૦ ગણવેશ સહાય આપવાની શરૂઆત કરવામાં આવશે, જે માટે રૂ.૧૩ કરોડની જોગવાઇ બજેટમાં કરવામાં આવી છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે, અનુસૂચિત જાતિ અને વિકસતી જાતિના છાત્રાલયમાં રહેતા વિધાર્થીઓને ભોજન બિલ પેટે માસિક રૂ.૧૨૦૦ સહાય આપવામાં આવે છે, તે વધારી હવે રૂ.૧૫૦૦ આપવામાં આવશે . જે માટે રૂ ૨૧ કરોડની જોગવાઇક કરવામાં આવી છે. આ સાથે આદર્શ નિવાસી શાળાના અનુસૂચિત જાતિ અને વિકસતી જાતિના વિદ્યાર્થીઓને બુટ મોજા પેટે આપવામાં આવતી સહાય રૂ.૨૦૦માં વધારો કરી હવે રૂ.૪૦૦ આપવામાં આવશે. ધોરણ ૯માં અભ્યાસ કરતી વિકસતી જાતિની અંદાજે ૧. ૬૦ લાખ કન્યાઓ અને અનુસૂચિત જાતિની ૨૨, ૫૦૦ કન્યાઓને વિના મૂલ્ય સાયકલ આપવા રૂ.૮૦ કરોડની જોગવાઇ કરાઇ છે.