(એજન્સી)             નવીદિલ્હી, તા.૨૪

વિશ્વમાંહાલકોરોનામહામારીનાઓમિક્રોનવેરિયન્ટસામેજંગચાલીરહ્યોછે. આદરમિયાનવિશ્વસ્વાસ્થ્યસંગઠનનાપ્રમુખટેડ્રોસઅધનોમઘેબ્રેસસેકહ્યુંછેકે, હાલમાંવિશ્વસ્તરેઆવીસ્થિતિનિર્માણપામીછેજેનાથીવધુવેરિયન્ટનાબહારઆવવાનીશક્યતાછે. આનોઅર્થએછેકે, હાલનીસ્થિતિકોવિડ-૧૯નાઅન્યસ્ટ્રેનબહારઆવવાનીછે. તેમણેકહ્યુંકે, ઓમિક્રોનનાકેસોમાંવૃદ્ધિબાદથીદુનિયાભરમાં૮કરોડથીવધુકેસોસામેઆવ્યાછેજેવર્ષ૨૦૨૦માંઆવેલાકેસોકરતાંઘણાવધારેછે. તેમણેઉમેર્યુંકે, હાલનાસમયમાંચાલીરહેલીમહામારીમાંબહારઆવનારાવેરિયન્ટઆખરીનહીંહોય. જોકેઘેબ્રેસસેવિશ્વાસઅપાવ્યોકે, કોરોનાનીવૈશ્વિકસ્વાસ્થ્યએજન્સીઅનેમહામારીનાતીવ્રચરણનેઆવર્ષેજસમાપ્તકરીશકાયછે. પરંતુઆમાટેતમામદેશોએવ્યાપકરીતેરણનીતિઓઅનેઉપકરણનોઉપયોગકરવોપડશે. આસિદ્ધિનેમેળવવામાટેતેમણેકહ્યુંકે, દેશોએવૃદ્ધ, વયસ્ક, સ્વાસ્થ્યકાર્યકરોઅનેનબળાવ્યક્તિજેવાકે, ઉચ્ચપ્રાથમિકતાવાળાજૂથોપરધ્યાનકેન્દ્રીતકરતાંપોતાનીઓછામાંઓછી૭૦ટકાવસ્તીનુંરસીકરણકરવાનોલક્ષ્યાંકરાખવોજોઇએ.ઘેબ્રેસસેવધુમાંજણાવ્યુંકે, દેશોએકોવિટેસ્ટિંગનેપ્રોત્સાહનઆપવા, ભવિષ્યમાંવધુવેરિયન્ટનીશોધકરવાઅનેમહામારીસંબંધિતસમસ્યાઓનુંસમાધાનકરવાનીજરૂરછેઅનેસંકટનાસમાપ્તથવાનીરાહજોવાનીહાલજરૂરનથી. સંયુક્તરાષ્ટ્રનીસ્વાસ્થ્યએજન્સીનાપ્રમુખેએકપત્રકારપરિષદમાંજણાવ્યુંકે, કોરોનામહામારીહવેત્રીજાવર્ષમાંપ્રવેશકરીરહીછેઅનેઆપણેનિર્ણાયકવળાંકપરઉભાછીએ. આપણેઆમહામારીનાતીવ્રચરણનેસમાપ્તકરવામાટેએકસાથેમળીનેકામકરવુંજોઇએ. આપણેગભરાટઅનેઉપેક્ષાવચ્ચેઆનેઆગળવધવાથીરોકવુંજોઇએ.