૨૦સપ્ટેમ્બરનારોજ, તમિલનાડુસરકારેહાઇકોર્ટનાનિવૃત્તન્યાયાધીશએ.કે. રાજન, જેણેદ્ગઈઈ્‌ (નેશનલએલિજિબિલિટીકમએન્ટ્રન્સટેસ્ટ) જેવીપ્રવેશપરીક્ષાઓસામેકેસકર્યોછે. માત્રએકઅઠવાડિયાપહેલા, ૧૩સપ્ટેમ્બરનારોજ, શાસકદ્રવિડમુનેત્રકઝગમ (ડ્ઢસ્દ્ભ)એદ્ગઈઈ્‌નેરદકરવામાટેવિધાનસભામાંકાયદોઘડ્યોહતો. વિપક્ષઓલઈન્ડિયાઅન્નાદ્રવિડમુનેત્રકઝગમ (છૈંછડ્ઢસ્દ્ભ) પણઆમુદ્દેએકજપેજપરછે. ભાજપસિવાયનાતમામરાજકીયપક્ષોએવિધેયકનેટેકોઆપ્યોહતોજેવિદ્યાર્થીઓનેવર્ગ૧૨નીપરીક્ષામાંતેમનાપ્રદર્શનનાઆધારેમેડિકલમાંઅંડરગ્રેજ્યુએટપ્રોગ્રામમાંપ્રવેશઆપવાનીજોગવાઈકરેછે – આપગલુંજેરાજ્યસરકારે “સામાજિકન્યાય”નાહિતમાંહોવાનુંજણાવ્યુંહતું. બિલ, જેનોઆવર્ષનાપ્રવેશપરકોઈઅસરનથી, તેનેભારતનારાષ્ટ્રપતિનીમંજૂરીનીજરૂરપડશે. અગાઉનીછૈંછડ્ઢસ્દ્ભસરકારદ્વારા૨૦૧૭માંઅપનાવવામાંઆવેલસમાનકાયદોતેમનીમંજૂરીમેળવવામાંનિષ્ફળગયોહતો.

રાજનરિપોર્ટમાંરાજ્યનાવ્યાપકસામાજિકપરિપ્રેક્ષ્યમાંપ્રવેશનુંમૂલ્યાંકનકરવામાંઆવ્યુંછે. તેમુજબ, અંડરગ્રેજ્યુએટમેડિકલસીટોમાટેદ્ગઈઈ્‌તમિલનાડુનેસ્વતંત્રતાપહેલાનાદિવસોમાંપાછામોકલશે, “જ્યારેનાનાશહેરોઅનેગામડાઓમાં, ફક્તઉઘાડપગુંડોકટરોદર્દીઓનેસેવાઆપતાહતા.” તેએપણનિર્દેશકરેછેકેતમિલનાડુતેમનીમેડિકલઅનેહેલ્થકેરસિસ્ટમમાટેરાજ્યોનીરેન્કિંગમાંસરકીજશે. વધુમાં, અહેવાલજણાવેછેકેપરીક્ષાતેનાવર્તમાનસ્વરૂપમાંગરીબોતેમજતમિલમાધ્યમનાવિદ્યાર્થીઓસાથેભેદભાવકરેછેઅનેવિવિધનાણાકીયપૃષ્ઠભૂમિનાવિદ્યાર્થીઓમાટેસમાનક્ષેત્રપ્રદાનકરતીનથી. રિપોર્ટમાંકહેવામાંઆવ્યુંછેકેમેડિકલકોલેજોમાંપ્રવેશમાટેદ્ગઈઈ્‌નેએકમાત્રમાપદંડતરીકેતમિલનાડુબોર્ડઓફસેકન્ડરીએક્ઝામિનેશન (્‌દ્ગમ્જીઈ) પાસકરનારાવિદ્યાર્થીઓદ્વારાઐતિહાસિકરીતેમાણવામાંઆવતીબેઠકોનાહિસ્સાપરપ્રતિકૂળઅસરપડીછે. તેણેઝ્રમ્જીઈવિદ્યાર્થીઓનાફાયદામાટેકામકર્યુંછે.

રાજકારણીઓદલીલકરેછેકેદ્ગઈઈ્‌શહેરીપૃષ્ઠભૂમિનાધનિકવિદ્યાર્થીઓનેવિશેષાધિકારઆપેછે. ઓછામાંઓછુંએકડેટાબિંદુછેજેઆનેસ્પષ્ટબનાવેછે. દ્ગઈઈ્‌પરપુનરાવર્તિતપ્રયાસોથીમેડિકલકોલેજમાંપ્રવેશમેળવનારાવિદ્યાર્થીઓનીટકાવારી૨૦૧૬-૧૭માં૧૨.૪૭ટકાથીવધીને૨૦૨૦-૨૧માં૭૧.૪૨ટકાથઈગઈછે. બીજીકેત્રીજીવખતપરીક્ષાઆપીનેઆર્થિકઅનેસામાજિકસંસાધનોથીસજ્જઉમેદવારોપ્રતિષ્ઠિતમેડિકલસીટમેળવવાનોપ્રયાસકરેછે. આગરીબસામાજિકપૃષ્ઠભૂમિનાપરિવારોનીપહોંચનીબહારછે. દ્ગઈઈ્‌નેસૌપ્રથમએકવિશિષ્ટફિલ્ટરતરીકેરજૂકરવામાંઆવ્યુંહતુંજેથીએસુનિશ્ચિતકરીશકાયકેમાત્રમેડિકલસીટમાંગતાહોંશિયારવિદ્યાર્થીઓજમેડિકલકોલેજોમાંપ્રવેશમેળવેતેમજકેપિટેશનફીવસૂલવાનીપ્રથાનેસમાપ્તકરે, જેભ્રષ્ટાચારનેપ્રોત્સાહનઆપેછે. જોકે, તેધારેછેકેતમામઉમેદવારોસમાનસ્થાનેથીઅનેસમાનઅવરોધોસાથેસ્પર્ધાકરીરહ્યાછે. રાજનરિપોર્ટઆનેખામીયુક્તઅભિગમતરીકેહાઇલાઇટકરેછેઅનેયુકેઅનેયુએસસહિતઅન્યદેશોનીપ્રેક્ટિસસાથેભારતમાંટેસ્ટઅનેમેડિકલએડમિશનનીતુલનાકરેછે. ત્યાંનીકૉલેજો, માત્રપ્રમાણિતકસોટીનાસ્કોર્સપરઆધારરાખવાનેબદલે, શાળાઅનેકૉલેજનાગ્રેડનીસાથેસ્કોર્સનીનોંધલઈને, સંભવિતકારકિર્દીપ્રત્યેપ્રતિબદ્ધતાઅનેઅન્યપરિબળોસહિતવ્યક્તિગતનિવેદનોનીનોંધલઈને, વિદ્યાર્થીસતતપ્રદર્શનકરનારછેકેકેમતેનુંપણમૂલ્યાંકનકરેછે. તદુપરાંત, પરીક્ષણોલેખનઅનેવિશ્લેષણાત્મકકૌશલ્યોસાથેવિષયનાજ્ઞાનનુંમૂલ્યાંકનકરવામાટેરચાયેલછે.  દ્ગઈઈ્‌આવીસર્વગ્રાહીકસોટીથીદૂરછેઅનેએવાકિસ્સાઓછેકેનબળારેન્કવાળાવિદ્યાર્થીઓખાનગીમેડિકલકોલેજોમાંબેઠકોમેળવેછેજ્યાંભ્રષ્ટાચારઅનેકૌભાંડધૂમમચાવેછે. વધતીજતીધારણાએછેકેદ્ગઈઈ્‌એફિલ્ટરતરીકેતેનીઉપયોગિતાનેખતમકરીદીધીછેઅનેવધુસ્પર્ધાત્મકઉદ્દેશ્યઅનેમેરિટ-આધારિતઅભિગમલાંબાસમયથીબાકીછે. જસ્ટિસરાજનનિર્દેશકરેછેકેહાલનાકાયદાઓજતમિલનાડુડૉ. એમજીઆરમેડિકલયુનિવર્સિટી (્‌દ્ગસ્ય્ઇસ્ેં) સાથેસંલગ્નસરકારીમેડિકલકૉલેજમાંપ્રવેશમાટેદ્ગઈઈ્‌નાબૂદકરવામાટેપૂરતાછે. આએટલામાટેછેકારણકેસૂચિૈૈંંનીએન્ટ્રી૩૨ (ભારતનાબંધારણનીઅનુસૂચિ૭નીરાજ્યસૂચિ) સ્પષ્ટપણેરાજ્યસરકારનાકાર્યક્ષેત્રહેઠળયુનિવર્સિટીઓનાનિગમ, નિયમનઅનેસમાપ્તિનેસ્પષ્ટપણેમૂકેછે. વધુમાં, યાદી૧ (યુનિયનલિસ્ટ)નીએન્ટ્રી૪૪યુનિવર્સિટીઓનેકેન્દ્રસરકારનાકાર્યક્ષેત્રમાંથીબાકાતરાખેછે. જસ્ટિસરાજનેદલીલકરીહતીકેરાજ્યસરકારપાસેજતેનાદ્વારાસંચાલિતયુનિવર્સિટીઓનાનિયમનઅંગેકાયદોબનાવવાનીસત્તાછે, જેમાંપ્રવેશઅનેડિગ્રીએનાયતસંબંધિતબાબતોનોસમાવેશથાયછે. આસત્તાનોઉપયોગ્‌દ્ગસ્ય્ઇસ્ેંએક્ટદ્વારા્‌દ્ગસ્ય્ઇસ્ેંબનાવવામાટેકરવામાંઆવ્યોછે. પરિણામે, પ્રવેશસંબંધિતબાબતોપરનિર્ણયલેવાનોઅધિકારફક્ત્‌દ્ગસ્ય્ઇસ્ેંપાસેછેસેશન્સઅનેકેન્દ્રસરકારઆઅંગેકોઈકાયદોબનાવીશકેનહીં. તેથી, જ્યાંસુધીરાજ્યનીસરકારીમેડિકલકોલેજોનોસંબંધછેત્યાંસુધીતેમનેદ્ગઈઈ્‌બિલકુલલાગુપડતીનથી. વધુમાં, તમિલનાડુએડમિશનઇનપ્રોફેશનલએજ્યુકેશનલઇન્સ્ટિટ્યુશન્સએક્ટ, જેણેકોમનએન્ટ્રન્સટેસ્ટ (ઝ્રઈ્‌) નાબૂદકરીઅનેપ્લસટુમાર્કસનેવ્યવસાયિકઅભ્યાસક્રમોમાંપ્રવેશમાટેમાપદંડબનાવ્યો, તેહજુપણરાજ્યસરકારદ્વારાસંચાલિતમેડિકલકોલેજોમાટેમાન્યછે. જોસરકારઆસલાહલેવાતૈયારનહતી, તોજસ્ટિસરાજનેતેમનાઅહેવાલમાંધ્યાનદોર્યુંહતુંકે૨૦૦૭નાકાયદાનીજેમએકઅલગકાયદોઘડીશકાયછે, જેમાંસરકારીઅનેસેલ્ફ-ફાઇનાન્સ્ડમેડિકલકોલેજબંનેનેકાર્યક્ષેત્રહેઠળલાવીશકાયછે. રાજ્યસરકારેહવેઆજકર્યુંછે. વિશ્લેષકોનિર્દેશકરેછેકેઉચ્ચતરમાધ્યમિકઅથવાપ્લસટુમાર્કસપરઆધારિતપ્રવેશકોઈપણરીતેયોગ્યનથી. દ્ગઈઈ્‌પહેલાનાયુગમાંસરકારીમેડિકલકોલેજોમાંપ્રવેશમેળવવામાંસક્ષમસરકારીશાળાનાવિદ્યાર્થીઓનીસંખ્યાદરવર્ષે૩૮હતી. દ્ગઈઈ્‌પછીનાયુગમાંસરકારીશાળાનાવિદ્યાર્થીઓમાટે૭.૫ટકાનોક્વોટાદાખલકરવામાંઆવ્યોત્યાંસુધીતેઘટીનેત્રણકેચારથઈગયો. ત્યારબાદ૨૦૨૦-૨૧માંસંખ્યાવધીને૩૩૬થઈગઈ. રાજનપેનલદ્વારાપુનરાવર્તિતનિવેદનકેદ્ગઈઈ્‌કોચિંગતબીબીપરીક્ષાઓનાપરિણામોનેઅસ્પષ્ટકરેછેતેસાચુંછે, પરંતુતેએહકીકતનીઅવગણનાકરેછેકેરાજ્યબોર્ડનીપરીક્ષાઓનાપરિણામોપણકોચિંગદ્વારાવિકૃતથઈશકેછે. નોંધપાત્રરીતે, રાષ્ટ્રપતિએભૂતકાળમાંસમાનદ્ગઈઈ્‌મુક્તિબિલોનેસંમતિઆપવાનોઇન્કારકર્યોહતો. પરંતુભૂતપૂર્વમુખ્યપ્રધાનજે. જયલલિતાએરાજ્યબોર્ડનાવિદ્યાર્થીઓમાટેસીઈટીનાબૂદકરવામાટેનુંબિલપસારકર્યુંહતુંતેપછીજેબન્યુંતેઘણુંલાભકારીહતું. પાછળથી, જ્યારે૨૦૦૬માંડ્ઢસ્દ્ભસત્તામાંઆવ્યું, ત્યારેઅન્નાયુનિવર્સિટીનાભૂતપૂર્વવાઇસચાન્સેલરડૉ. આનંદક્રિષ્નનહેઠળનિષ્ણાતસમિતિનીરચનાકરવામાંઆવીહતીઅનેઝ્રઈ્‌નાબૂદીમાટેનુંબીજુંબિલવિધાનસભાદ્વારાપસારકરવામાંઆવ્યુંહતું, જેનેરાષ્ટ્રપતિનીસંમતિમળીહતી. આસંદર્ભમાંજડીએમકેસરકારનેઆશાછેકેતાજેતરનાબિલનેતેમનીસંમતિમળીજશે.      (સૌ. : ઈન્ડિયાટુડે.ઈન)