(એજન્સી)                             તા.ર૩

કૃષિકાયદાઓપરસુપ્રીમકોર્ટદ્વારાનિયુક્તપેનલનાસભ્યોપૈકીએકઅનિલઘનવતેમંગળવારેચીફજસ્ટિસઓફઇન્ડિયા (CJI)નેપત્રલખીનેત્રણકૃષિકાયદાઓઅંગેનોઅહેવાલવહેલામાંવહેલીતકેજાહેરક્ષેત્રમાંજાહેરકરવાપરવિચારકરવાવિનંતીકરીહતીઅનેઆવુંકરવામાટેસમિતિનેઅધિકૃતકરવાવિનંતીકરીછે. શેતકરીસંગઠનનાવરિષ્ઠનેતાઘનવતેઅલગથીએકમીડિયાબ્રીફિંગમાંજણાવ્યુંહતુંકે, તેઓત્રણકૃષિકાયદાઓનાબૂદથયાપછીપણ ‘ખરાબરીતે’જરૂરીકૃષિસુધારાનીમાગણીસાથેઆગામીબેમહિનામાંએકલાખખેડૂતોનેદિલ્હીમાંએકત્રિતકરશે. તેમણેએમપણકહ્યુંહતુંકે, લઘુતમટેકાનાભાવ MSPનેકાયદાકીયગેરંટીઆપવાઅનેMSPપરતમામકૃષિ-પાકોનીપ્રાપ્તિસુનિશ્ચિતકરવાનોવિરોધકરીરહેલાખેડૂતોનીમાંગ ‘વ્યવહારૂઅનેઅમલકરવાયોગ્યનથી.’ ઝ્રત્નૈંએન.વી. રમન્નાને૨૩નવેમ્બરનારોજલખેલાપત્રમાંઘનવતેજણાવ્યુંહતુંકે, સંસદનાઆવતાશિયાળુસત્રમાંત્રણકૃષિકાયદાઓરદકરવાનાસરકારનાનિર્ણયપછીપેનલનોઅહેવાલ ‘હવેપ્રાસંગિકનથી’પરંતુભલામણોજાહેરકરવાહિતકારકછે, તેસુનિશ્ચિતકરવુંમહત્ત્વપૂર્ણછેકે, જ્યારેચોક્કસકાયદાઓહવેઅસ્તિત્વમાંનથી, પણઅહેવાલશૈક્ષણિકભૂમિકાપણભજવીશકેછેઅનેમારામતે, કેટલાકનેતાઓદ્વારાગેરમાર્ગેદોરાયેલાઘણાખેડૂતોનીગેરસમજનેદૂરકરીશકેછે. ત્રણસભ્યોનીપેનલે૧૯માર્ચેસુપ્રીમકોર્ટમાંરિપોર્ટસોંપ્યોહતો. ત્યારથી, ઘનવતે૧સપ્ટેમ્બરનારોજસીજેઆઇનેપેનલનાઅહેવાલનેજાહેરડોમેનમાંપ્રકાશિતકરવાવિનંતીકરીહોવાછતાંઅહેવાલજાહેરકરવામાંઆવ્યોનથી. ઘનવતેતાજેતરનાપત્રમાંવધુમાંજણાવ્યુંહતુંકે, વિરોધકરીરહેલાખેડૂતોદ્વારાત્રણકૃષિકાયદાઓને ‘સૈદ્ધાંતિક’સ્વીકારવામાંઆવ્યાહતાપરંતુસરકારનીનીતિપ્રક્રિયા ‘સલાહાત્મક’નહોવાનેકારણેસંપૂર્ણપણેસ્વીકારવામાંઆવીનહતી. તેમણેઝ્રત્નૈંનેઅનુકરણીયઅનેમજબૂતનીતિપ્રક્રિયાવિકસાવવાઅનેઅમલમાંમૂકવામાટેકેન્દ્રનેનિર્દેશઆપવાપરવિચારકરવાવિનંતીકરીહતીજેવિકસિતદેશોમાંઅનુસરવામાંઆવેછે. આતેસુનિશ્ચિતકરશેકેઆપ્રકારનાફિયાસકાનુંપુનરાવર્તનનથાયઅનેસરકારનાનિરર્થક, બિનઉત્પાદકપ્રયાસોમાંકોર્ટનોમૂલ્યવાનસમયવેડફાયનહીંજેસમુદાયમાંગુસ્સોઅનેહતાશાનુંકારણબનેછે. દાખલાતરીકેકાયદાઓનાબૂદથવાથીમોટીસંખ્યામાંખેડૂતોહવેતેમનીજરૂરિયાતોપરધ્યાનનઆપવાથીવધુનિરાશથયાછે. ખાંટવતેનવાકૃષિકાયદાબનાવવામાટેશ્વેતપત્રતૈયારકરવામાટેએકસમિતિનીરચનાકરવાનુંસૂચનકર્યુંહતું. આમુદ્દાપરમીડિયાનેસંક્ષિપ્તકરતાંઘનવતેજણાવ્યુંહતુંકે, જોસર્વોચ્ચઅદાલતેઅહેવાલરજૂકર્યાનાથોડાદિવસોમાંજાહેરડોમેનમાંરીલિઝકર્યોહોતતોવર્તમાનપરિસ્થિતિઊભીથઇનહોત. અહેવાલસબમિટથયાનેઆઠમહિનાથીવધુસમયથઇગયોછે. હવેકાયદાઓરદથવાજઇરહ્યાછે, ઓછામાંઓછોઅહેવાલલોકોનેઉપલબ્ધકરાવવોજોઇએજેથીકરીનેલોકોનેભલામણોખબરપડે. ઘનવતેભારપૂર્વકજણાવ્યુંહતુંકે, કૃષિક્ષેત્રમાંસુધારાઓજરૂરીછેઅનેઆત્રણકાયદાઓરદથવાથીઅટકવુંજોઇએનહીં. અમેસુધારાઇચ્છીએછીએ. હુંદેશભરમાંપ્રવાસકરીનેખેડૂતોનેકૃષિ-સુધારણાનાફાયદાઓસમજાવવાજઇરહ્યોછુંઅનેઆગામીબેમહિનામાંએકલાખખેડૂતોનેદિલ્હીલાવવાજઇરહ્યોછુંઅનેકૃષિસુધારાનીમાગણીકરૂંછું. એમએસપીનેકાયદાકીયગેરંટીબનાવવાનીખેડૂતોનીમાંગનોવિરોધકરવાપરઘનવતેકહ્યુંકે, તેઓએમએસપીસિસ્ટમનીવિરૂદ્ધનથીપરંતુતેનોમર્યાદિતરીતેઅમલથવોજોઇએ. ‘સરકારનેતમામકૃષિપાકોનીખરીદીમાટેભંડોળક્યાંથીમળશે ? જોતેતમામપાકનીખરીદીકરેતોપણ, તેપાકનોસંગ્રહઅનેનિકાલકેવીરીતેથશે. જોતમામબિનનાશવંતઉત્પાદનોખરીદવાનીમાંગછે, તોનાશવંતપાકનુંઉત્પાદનકરતાખેડૂતોપણબટાટા, ટામેટાઅનેડુંગળીજેવાપાકનીખરીદીનીમાંગકરશે. આશક્યનથીઅનેઅમલકરીશકાયતેવુંનથી. સરકારનીતમામઆવકએમએસપીપરખર્ચીશકાતીનથી. જોઆમકરવામાંઆવેતોસરકારપાસેઅન્યક્ષેત્રોનાવિકાસમાટેભંડોળરહેશેનહીં. આસમસ્યાનોઉકેલએકૃષિક્ષેત્રનેમુક્તકરવાનોઅનેખેડૂતોનેમાર્કેટિંગનીસ્વતંત્રતાઆપવાનોછે. અમેસરકારનીહાલનીનીતિસાથેનચાલીશકીએ. સુધારાઓથવાજોઇએ. રિપોર્ટમાંતેસુધારાસૂચવવામાંઆવ્યાહતા. સ્જીઁઅનેઅન્યમુદ્દાઓનોઅભ્યાસકરવામાટેવડાપ્રધાનદ્વારાઘોષિતકરવામાંઆવેલીનવીસમિતિદ્વારાઆઅહેવાલપરવિચારકરવોજોઇએ.