(સંવાદદાતાદ્વારા)

સુરત, તા.૭

સુરતશહેરનાપાંડેસરાવિસ્તારનીઅઢીવર્ષનીબાળકીસાથેપિશાચીકૃત્યનેઅંજામઆપનારનરાધમગુડ્ડુયાદવનેઆજેસેશન્સકોર્ટદ્વારાફાંસીનીસજાફટકારવામાંઆવીછે. સમગ્રરાજ્યમાંસંભવતપહેલીવખતમાત્રર૯દિવસમાંપોકસોહેઠળઆરોપીનેફાંસીનીસજાનોચુકાદોસંભળાવવામાંઆવ્યોછે. પાંડેસરાનાવડોદગામેદિવાળીનાદિવસેનરાધમગુડ્ડુયાદવદ્વારામાસુમબાળકીનીપીંખીનાંખ્યાબાદતેનીકરપીણહત્યાકરીલાશનેઝાડી-ઝાંખરામાંફેંકીદેવામાંઆવીહતી.

પાંડેસરા-વડોદમાંમહિનાઅગાઉઅઢીવર્ષનીબાળકીપરદુષ્કર્મગુજારીતેનીનિર્દયતાપૂર્વકહત્યાકરવાનાકેસમાં૩૮વર્ષીયઆરોપીગુડ્ડુયાદવનેસોમવારનારોજકોર્ટેતકસીરવારઠેરવીઆરોપીસામેનોચુકાદોઆજ (મંગળવાર)નારોજસુધીમુલત્વીરાખ્યોહતો. આરોપીનેકડકસજાઅપાવવામાટેમુખ્યજિલ્લાસરકારીવકીલનયનસુખડવાલાએધારદારદલીલોકરતાંજણાવ્યુકે, આરોપીએબાળકીનીજનહીં, ભારતનાભવિષ્યનીહત્યાકરીછે. આરોપીસામેનોકેસરેરેસ્ટઓફરેરછે, તેનેમહત્તમએવીફાંસીનીજસજાઆપવીજોઇએ. આમાટેસરકારતરફેકુલ૩૧એવાચુકાદારજૂકરવામાંઆવ્યાહતાજેમાબાળકીપરદુષ્કર્મગુજારીહત્યાકરનારાઆરોપીઓનેફાંસીનીસજાઆપવામાંઆવીહોય. આજેબાળકીપરઆરોપીએગુજારેલાંઅમાનુષીઅત્યાચારનીકહાણીસરકારીદલીલસ્વરૂપેસાંભળતાજઅનેકલોકો ‘ઓહમાયગોડ’બોલીઉઠયાહતા. દિવાળીનીઆગળીરાત્રિએટલેકેચોથીનવેમ્બરનારોજમાત્રઅઢીવર્ષનીબાળકીનુંઅપહરણકરીનેપરપ્રાંતિએવોગુડ્ડુયાદવબાળકીનુંઅપહરણકરીનેવડોદનજીકઝાડીઝાખરામાંલઈગયોહતોઅનેબાળકીપરદુષ્કર્મગુજારીતેનુંગળુદબાવીનેહત્યાકરીનાંખીહતી. આરોપીબેદિવસબાદપોલીસગીરફતમાંઆવ્યોહતો. બાદમાંપાંડેસરાપોલીસેસાતજદિવસમાંચાર્જશીટરૂજકરીદીધીહતીઅનેસરકારપક્ષેદિવસમાંજટ્રાયલપૂરીકરીહતી. કુલ૬૯સાક્ષીપૈકીસરકારપક્ષે૪૨સાક્ષીજચકાસ્યાહતા. સરકારપક્ષનીદલીલહતીકેસજાગેરબંધારણીયનથી. આકેસરેરેસ્ટઓફરેરકેસનીકેટેગરીમાંઆવેછે. જેથીતેનેફાંસીનીજસજાકરવીજોઇએ. ફાંસીનીસજાનીદલીલઅગાઉસરકારપક્ષેફાંસીનીસજાનોપૂર્વઇતિહાસબતાવ્યો. અમેરિકામાંથોડાસમયમાટેફાંસીનીસજાદૂરકરાઈ, બાદમાંગુનાવધ્યાઅનેફરીફાંસીનીસજાઆવી. જોગુનોગંભીરહોયઅનેરેરેસ્ટઓફરેરહોયતોફાંસીઆપવીજોઇએ. રેરેસ્ટઓફરેરકોનેકહેવાય, એપણજાણવાજેવુછે. ગુનામાંકોઇઅસામાન્યબાબતછેઅનેજોઅસામાન્યસંજોગહોયતોઆજીવનકેદનીસજાકેમઓછીપડેએજોવુંજોઇએ. ઉગ્રથતાંઅનેશાંતથતાંસંજોગોતેમાંધ્યાનેલેવાયછે. અદાલતદ્વારાસરકારીવકીલેકરેલીમાગણીમુજબરેરેસ્ટઓફરેરતરીકેઆકેસનેગણીદોષિતનેમૃત્યુદંડનીસજાફટકારીહતી. ઉપરાંતઅદાલતેબળાત્કારઅનેહત્યાનોભોગબનેલીબાળકીનાવારસદારોમાટેરૂા.૨૦લાખનુંવળતરચુકવવાનોપણહુકમકર્યોહતો. આરકમવિક્ટીમકોમ્પોસેશનસ્કીમહેઠળચૂકવવામાંઆવશે. પોલીસે૨૪૬પાનાંનીચાર્જશીટરજૂકર્યાબાદઈન્સાફીકાર્યવાહીશરૂથઈહતી. ડોક્ટરો, એફએસએલ, આરોપીનાઘરમાલિક, મિત્રઅનેઅન્યસાક્ષીઓનીઊલટતપાસપૂરીથઈગયાબાદઅંતિમદલીલોપહેલીડિસેમ્બરનારોજમુખ્યસરકારીવકીલનયનસુખડવાલાકોર્ટસમક્ષરજૂકરાઈહતી.