(એજન્સી)                                          તા.૮

ઉડુપી (કર્ણાટક)ઃકર્ણાટકનાજુદાજુદાસ્થળોએમુસ્લિમમહિલાઓએસોમવારેધાર્મિકસ્વતંત્રતાસહિતતેમનાબંધારણીયઅધિકારોનારક્ષણનીમાંગસાથેવિરોધકાર્યક્રમોયોજ્યાહતા. રાજ્યનીવિવિધજુનિયરઅનેગ્રેજ્યુએટકોલેજોમાંહિજાબપહેરેલીમહિલાવિદ્યાર્થીઓનેપ્રવેશનીમનાઈકરવામાંઆવીહોવાનીપૃષ્ઠભૂમિમાંઆવિરોધનુંઆયોજનકરવામાંઆવ્યુંહતું. બેંગલુરૂ, મૈસુર, હસન, કોલાર, શાહપુર, શિવમોગ્ગાઅનેઉડુપીસહિતરાજ્યભરમાંઅનેકસ્થળોએમાત્રમહિલાઓદ્વારાવિરોધપ્રદર્શનકરવામાંઆવ્યાહતા. ઉડુપીમાંવિરોધદરમિયાન, યુનિવર્સિટીનાવિદ્યાર્થીઓઅનેગૃહિણીઓસહિતસેંકડોહિજાબપહેરેલીમહિલાઓએતેમના “બંધારણીયઅધિકારો” નારક્ષણનીમાંગકરીહતી.

રાજ્યમાંહિજાબપહેરેલવિદ્યાર્થીનીઓ, હિંદુઉગ્રવાદીઓ, ભાજપસંચાલિતરાજ્યસરકારઅનેકોલેજમેનેજમેન્ટતરફથીપડકારોનોસામનોકરીરહીછે. હિંદુત્વજૂથોએતાજેતરનાદિવસોમાંકર્ણાટકનીઘણીકોલેજોમાંમુસ્લિમવિદ્યાર્થીઓનામાથાનાસ્કાર્ફનેમુદ્દોબનાવ્યોછે, અનેતેમનાસભ્યોઅનેસહાનુભૂતિરાખનારાઓનેયુવામુસ્લિમમહિલાઓસામેસંગઠિતકર્યાછે. ઘણીકોલેજોએહિજાબમાંમુસ્લિમમહિલાવિદ્યાર્થીનીઓનીહાજરીનો “વિરોધ” કરવામાટેહિન્દુવિદ્યાર્થીઓકેસરીશાલપહેરીનેવર્ગમાંઆવીરહ્યાછે, જેતેઓસામાન્યરીતેપહેરતાનથી.

સોમવારે (૭ફેબ્રુઆરીએ), મુસ્લિમમહિલાવિદ્યાર્થીનીઓએતેમનીકોલેજોમાંસમસ્યાઓનોસામનોકરીરહીછે. જ્યારેઅન્યકોલેજોમાં, મેનેજમેન્ટેતેમનેવર્ગોમાંપ્રવેશઆપવાનોઇનકારકર્યોહતોઅનેતેમનેઅલગરૂમમાંબેસાડ્યાહતા, જેનાથીઅલગતાઅંગેનીચિંતાઓઊભીથઈહતી. ઉડુપીનાબસરૂરમાંશ્રીશારદાકોલેજનાપ્રિન્સિપાલડૉ. ચંદ્રવતીશેટ્ટી, જ્યાંમુસ્લિમવિદ્યાર્થીનીઓનેકથિતરીતેએકઅલગરૂમમાંબેસાડવામાંઆવીહતી, તેમણેઆઘટનાઅંગેટિપ્પણીકરવાનોઇનકારકર્યોહતો. ઉડુપીનાકુંડાપુરમાંડૉ. બી.બી. હેગડેફર્સ્ટગ્રેડકૉલેજનાપ્રિન્સિપાલકે. ઉમેશશેટ્ટીએજણાવ્યુંહતુંકેસોમવારે “કોઈવિદ્યાર્થીનીહેડસ્કાર્ફપહેરીનેકૉલેજમાંઆવીનહતી”. જ્યારેહિજાબઅંગેકોલેજનાવલણવિશેપૂછવામાંઆવ્યુંત્યારેતેમણેકહ્યુંકે, અમેરાજ્યસરકારતેમજમેનેજમેન્ટનાઆદેશમુજબકામકરીરહ્યાછીએ, તેઓએચસ્ત્રીવિદ્યાર્થીઓૃએવર્ગનીઅંદરહેડસ્કાર્ફપહેરવાનાનથી.

દરમિયાન, મંગળવારેહિન્દુઉગ્રવાદીવિદ્યાર્થીઓઅનેયુવાનોદ્વારાવધુઉગ્રઅનેઆક્રમકવિરોધનાઅહેવાલોઆવ્યાછે, જેમાંમુસ્લિમમહિલાવિદ્યાર્થીનીઓનોવિરોધ, કોલેજપરપથ્થરમારોઅનેરાષ્ટ્રધ્વજનાસ્થાનેભગવાધ્વજફરકાવાનોસમાવેશથાયછે.

ઉડુપીમાંવિરોધકાર્યક્રમમાંબોલનારએકમુસ્લિમમહિલાકાર્યકર્તાએકહ્યુંકેતેમનોસંઘર્ષઆપણીબહેનોનાશિક્ષણ, આપણીગરિમા, આપણીધાર્મિકસ્વતંત્રતાઅનેઆપણાદેશનાબંધારણનીરક્ષાકરવાનોછે. આખરેખરહિજાબવિવાદનથી, તેભગવાવિવાદછે. તેણીએઉમેર્યુંકેહિજાબપહેરેલીમહિલાઓ “ડોક્ટર, એન્જિનિયરઅનેપાઇલોટ” પણબનેછે. આપ્રદેશનીએકયુનિવર્સિટીમાંબેચલરઑફફિઝિયોથેરાપી (મ્ઁ્‌)નીવિદ્યાર્થિની, ૨૦વર્ષીયરૂમાના, ઉડુપીમાંહિજાબતરફીવિરોધમાંભાગલેનારાઓમાંસામેલહતી. તેણીએકહ્યુંકે, હિજાબપહેરવોએઅમારોમૂળભૂતઅધિકારછે, તેનેકોઈઅમારીપાસેથીછીનવીશકશેનહીં. તેઈચ્છેછેકેસરકારવિદ્યાર્થીઓમાંધાર્મિકઆધારપરવિભાજનનકરે. તેનીયુનિવર્સિટી, મણિપાલએકેડેમીઑફહાયરએજ્યુકેશન (સ્છૐઈ), તેણીનેહિજાબપહેરવાનીમંજૂરીઆપેછેઅનેતેણીનાવસ્ત્રોનાઆધારેક્યારેયતેનીસાથેભેદભાવકરતીનથી. અન્યવિરોધકર્તા, આઝમી, જેએક૪૧વર્ષીયગૃહિણીછે, તેણીએજણાવ્યુંહતુંકેતેણીએહિજાબતરફીવિરોધમાંભાગલેવાનુંનક્કીકર્યુંછેકારણકે “હિજાબએઅમારોમૂળભૂતઅધિકારછે. અમેઈચ્છીએછીએકેઅમારીકૉલેજઅમારાઅધિકારોનુંસન્માનકરે”.  ઉડુપીમાંગવર્નમેન્ટપ્રીયુનિવર્સિટીગર્લ્સકૉલેજનીવિદ્યાર્થીનીઓ, જેમણેસૌપ્રથમકૉલેજોમાંહેડસ્કાર્ફપહેરવામાટેભેદભાવનોમુદ્દોઉઠાવ્યોહતો, તેઓપણસોમવારેઉડુપીમાંએકઠાથયેલાવિરોધકર્તાઓમાંસામેલહતી. તેઓએજણાવ્યુંહતુંકેતેમનાબિન-મુસ્લિમમિત્રોઅનેશિક્ષકોઆમુદ્દાએવ્યાપકલોકોનુંધ્યાનઆકર્ષિતકર્યાપછીતેમનીતરફદુશ્મનાવટકરીહતી. અમારાબિન-મુસ્લિમમિત્રોશરૂઆતમાંઅમનેસમર્થનઆપતાહતા. તેઓહવેઅમનેટેકોઆપતાનથી, તેઓએઅમારીવિરૂદ્ધફરિયાદપણકરીહતી.

વિદ્યાર્થીનીઓએએમપણજણાવ્યુંહતુંકેતેઓએઅવાજઉઠાવ્યાપછીતેઓનેઓનલાઈનહેરાનગતિનોભોગબનવુંપડ્યુંહતું. અમનેધમકીઓમળીરહીછે…અમારાફોનનંબર, સરનામાઅનેઆધારનંબરપણલીકથઈગયાછે. દરમિયાન, રાજ્યનાગૃહવિભાગેપોલીસનેહિજાબતરફીવિરોધનીતપાસકરવાનોનિર્દેશઆપ્યોહતો. ગૃહપ્રધાનઅરગજ્ઞાનેન્દ્રએસોમવારેપત્રકારોનેજણાવ્યુંહતુંકે, “મેંપોલીસનેઆઘટનાપાછળકોણછેતેશોધવામાટેનિર્દેશઆપ્યોછે. ધવાયરસાથેવાતકરતા, ઉડુપીનીવિદ્યાર્થીનીઓએજણાવ્યુંહતુંકેતેઓઅનેતેમનામાતા-પિતાએસમર્થનમાટેમુસ્લિમવિદ્યાર્થીઓનીસંસ્થાકેમ્પસફ્રન્ટઓફઈન્ડિયા (ઝ્રહ્લૈં)નોસંપર્કકર્યોછે. ઝ્રહ્લૈંનાકર્ણાટકરાજ્યનાનેતામસૂદમન્નાએધવાયરનેજણાવ્યુંછેકેતેમનીસંસ્થાવિદ્યાર્થીનીઓનેસક્રિયપણેસમર્થનઆપીરહીછે. બેંગલુરૂમાંતાજેતરનીપ્રેસકોન્ફરન્સમાં, ઝ્રહ્લૈંનાનેતાઓએકહ્યુંકેકોલેજોમાંહિજાબપરપ્રતિબંધમુસ્લિમમહિલાઓનેઅમાનવીયબનાવવાનામોટાષડયંત્રનોભાગછે. મસૂદેકહ્યુંકેકર્ણાટકમાંવિવિધમુસ્લિમસંગઠનોનુંએકછત્રજૂથમુસ્લિમઓક્કુટાપણવિદ્યાર્થીઓનાઆઉદ્દેશ્યનેસમર્થનઆપેછે.

સોમવારનાવિરોધપહેલાં, ઉડુપીનીયુવાનછોકરીઓએધવાયરનેકહ્યુંકેતેમનોસંઘર્ષતેમના “બંધારણીયઅધિકારો” નારક્ષણમાટેછે. અમનેઆપણાદેશનીલોકશાહીવ્યવસ્થાઅનેન્યાયતંત્રમાંવિશ્વાસછે. અમેઆશારાખીએછીએકેઅમારીકૉલેજઅમારાઅધિકારોનુંસન્માનકરશે. એકમુસ્લિમવિદ્યાર્થીનીએતાજેતરમાંવર્ગોમાંપ્રવેશનકારતાલખ્યુંહતુંકેતેણીનીકોલેજતેનેઅનેઅન્યમુસ્લિમમહિલાવિદ્યાર્થીઓને “અભ્યાસઅનેહિજાબવચ્ચેપસંદગીકરવા” માટેદબાણકરીરહીહતી.

કર્ણાટકહાઈકોર્ટમંગળવારેએકમુસ્લિમવિદ્યાર્થીદ્વારાદાખલકરાયેલીરિટપિટિશનનીસુનાવણીકરવાનીછેજેણેદલીલકરીહતીકેહિજાબપહેરવુંએબંધારણનીકલમ૧૪અને૨૫હેઠળબાંયધરીઆપવામાંઆવેલતેણીનોમૂળભૂતઅધિકારછે. તાજેતરમાં, રાજ્યસરકારે, એકઆદેશદ્વારા, શાળાઅનેકોલેજનાવિદ્યાર્થીઓનેરાજ્યસરકારઅનેઅન્યસક્ષમસત્તાવાળાઓદ્વારામંજૂરકરાયેલાગણવેશનુંસખતપણેપાલનકરવાજણાવ્યુંહતું. કર્ણાટકનાભૂતપૂર્વમુખ્યપ્રધાનઅનેકોંગ્રેસનાવરિષ્ઠનેતાસિદ્ધારમૈયાએકહ્યુંછેકેમુસ્લિમમહિલાવિદ્યાર્થીનીઓનેતેમનાવર્ગોમાંપ્રવેશપરપ્રતિબંધમૂકવોએતેમનામૂળભૂતઅધિકારોનુંઉલ્લંઘનછે. આમુસ્લિમછોકરીઓનેશિક્ષિતથવાથીરોકવાનોપ્રયાસછે. માથાનોદુપટ્ટોતેમનાધર્મનોએકભાગછેપતેવિદ્યાર્થીઓનામૂળભૂતઅધિકારોનુંઉલ્લંઘનછે. સિદ્ધારમૈયાએકહ્યુંકે, જોકે, ભાજપમાટે, વિદ્યાર્થીનીઓનીહિજાબમાટેનીઆમાંગ “શરિયાકાયદા”નીમાંગસમાનછે. કોંગ્રેસ, તૃણમૂલકોંગ્રેસ, ડાબેરીપક્ષો, આરજેડી, એનસીપીઅનેબીએસપીસહિતનાકેટલાકવિપક્ષીપક્ષોએપણતાજેતરમાંમુસ્લિમમહિલાવિદ્યાર્થીનીઓનીમાંગનેસમર્થનઆપ્યુંછે.