(એજન્સી)                                       તા.૧૫

કર્ણાટકમાંહિજાબવિવાદનીઘટનાએસમગ્રદેશમાંભારેવિરોધજગાવ્યોછેઅનેદિલ્હી, ઉત્તરપ્રદેશ, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, આંધ્રપ્રદેશ, બંગાળઅનેકાશ્મીરસહિતદેશભરમાંવિરોધપ્રદર્શનોથઈરહ્યાછે. અન્યસમુદાયોનાઉદારવાદીઓસાથેહિજાબનીતરફેણમાંપ્રદર્શનકરતીમુસ્લિમમહિલાઓએહિજાબપરનાપ્રતિબંધનેતેમનાધાર્મિકસ્વતંત્રતાનાઅધિકારપરસીધોહુમલોગણાવ્યોછે. કૉલેજજતીમુસ્લિમછોકરીઓદ્વારાહિજાબપહેરવાનોમુદ્દોકર્ણાટકનાવિવિધશૈક્ષણિકકેમ્પસમાંહિજાબપહેરતીમુસ્લિમછોકરીઓવિરુદ્ધકેસરીશાલઅનેકપડાંપહેરેલાકટ્ટરજમણેરીજૂથોએપ્રદર્શનકર્યાપછીઆમુદ્દોએકમોટાઆંતરરાષ્ટ્રીયઅનેરાષ્ટ્રીયઆક્રોશમાંફેરવાઈગયોછે. મુસ્લિમસમુદાયનાવડીલોઅનેબૌદ્ધિકોએપણઆકટ્ટરપંથીહિન્દુઓનાપ્રદર્શનનેમુસ્લિમલઘુમતીઓનાધાર્મિકઅધિકારોપરહુમલોકરવાનાહેતુથીઆતંકવાદનુંએકસાધનગણાવ્યુંછે. કર્ણાટકનામાંડ્યામાંઁઈજીકૉલેજનીવિદ્યાર્થીનીકિશોરીમુસ્કાનખાનનોવીડિયોસોશિયલમીડિયાપરવાયરલથયાબાદઆમુદ્દોઆંતરરાષ્ટ્રીયસ્તરેચર્ચામાંઆવ્યોહતો. મુસ્કાનખાનબહાદુરીપૂર્વકપચાસથીવધુભગવાગુંડાઓસામેએકલીસામનોકરતીજોવામળેછેજેમણેઇસ્લામિકહેડસ્કાર્ફપહેરવાબદલતેણીનેઆતંકિતકરવાનોપ્રયાસકર્યોહતો. આઘટનાએપીએમનરેન્દ્રમોદીનીઆગેવાનીહેઠળનીભાજપસરકારઅનેકર્ણાટકનીરાજ્યસરકારનીઆંતરરાષ્ટ્રીયનિંદાકરવામાંઆવીરહીછે. ભાજપએઆરએસએસનીરાજકીયપાંખછે, જેએકઅત્યંતકટ્ટરહિન્દુસંગઠનછે. પીએમમોદી, ગૃહપ્રધાનઅમિતશાહઅનેસંરક્ષણપ્રધાનરાજનાથસિંહસહિતભાજપનામોટાભાગનાનેતાઓઆરએસએસનીપૃષ્ઠભૂમિધરાવેછે. તેઓઆરએસએસસાથેનાતેમનાજોડાણનીપણજાહેરમાંઘોષણાપણકરેછે. દિલ્હીમાં, સ્ટુડન્ટ્‌સફેડરેશનઓફઈન્ડિયા (જીહ્લૈં)નાઘણાડાબેરીકાર્યકર્તાઓનીશુક્રવારેઅટકાયતકરવામાંઆવીહતીકારણકેતેઓકર્ણાટકમાંહિજાબવિવાદપરમુસ્લિમવિદ્યાર્થીઓનાસમર્થનમાંવિરોધપ્રદર્શનકરીરહ્યાહતા. કાશ્મીરમાંપણબુરખાપહેરેલીમહિલાઓઅનોખીરીતેહિજાબનાસમર્થનમાંબહારઆવીહતી. તેઓએશ્રીનગરમાંકાશ્મીરયુનિવર્સિટીનીબહારહિજાબપહેરેલીવિદ્યાર્થિનીઓનેફૂલઅર્પણકર્યાહતા. તેઓએકહ્યુંકે, જેઓહિજાબપહેરેછેતેમનીપ્રશંસાકરવામાટેઆએકઅનોખોપ્રયાસછે. હિજાબપહેરવોએઆપણોઅધિકારઅનેઆપણુંગૌરવછે. તેઅમારીઓળખપણછે. જવાહરલાલનેહરુયુનિવર્સિટીસ્ટુડન્ટ્‌સયુનિયન (ત્નદ્ગેંજીેં)નાપ્રમુખઘોષઅનેઅન્યનીપણદિલ્હીપોલીસેઅટકાયતકરીહતી. તેમજભગતસિંહએકતામંચ, ર્જીૈંંઅનેઅન્યવિદ્યાર્થીસંગઠનોસાથેજોડાયેલાપાંચકાર્યકર્તાઓજેમણેદિલ્હીયુનિવર્સિટીમાંવિરોધકર્યોહતોતેમનીસામેદિલ્હીપોલીસેગુનોનોંધ્યોછે. નવીદિલ્હીનાચાણક્યપુરીમાંકર્ણાટકભવનખાતેવિરોધપ્રદર્શનકર્યાબાદ૫૦જેટલાવિદ્યાર્થીઓનીઅટકાયતકરવામાંઆવીહતી. વિદ્યાર્થીઓનાજણાવ્યામુજબ, આકાર્યવાહીઝ્રછછ-દ્ગઇઝ્રવિરોધદરમિયાનપોલીસનીકાર્યવાહીનીયાદઅપાવેછે. પશ્ચિમબંગાળમાં, એકશાળાનાઆચાર્યએકથિતરીતેએકવિદ્યાર્થીનેશાળાકેમ્પસનીઅંદરહિજાબનપહેરવાનુંકહ્યુંહતું. આઘટનાપશ્ચિમબંગાળનામુર્શિદાબાદજિલ્લાનાસુતીવિસ્તારમાંબનીહતી. ત્યારબાદસ્થાનિકોએશાળાનીસામેભારેવિરોધપ્રદર્શનકર્યુંઅનેધાર્મિકઅધિકારોનારક્ષણનીમાંગસાથેનાકાબંધીકરીહતી. દરમિયાન, રાજ્યસરકારહેઠળનીસ્વાયત્તયુનિવર્સિટીકોલકાતાનીઆલિયાયુનિવર્સિટીમાંહિજાબતરફીવિરોધથયોહતોજ્યાંવિદ્યાર્થીઓએકર્ણાટકમાંહિજાબપ્રતિબંધસામેવિરોધકર્યોહતો. બંગાળઇમામએસોસિએશનેહેડસ્કાર્ફપ્રતિબંધનીનિંદાકરીહતીઅનેકર્ણાટકસરકારનાનિર્ણયનેકઠોરઅનેઅમાનવીયગણાવ્યોહતો, જેનોહેતુસ્વાર્થીરાજકીયલાભોહાંસલકરવામાટેસમાજનેવિભાજીતકરવાનોછે. મધ્યપ્રદેશનીરાજધાનીભોપાલમાં, હિજાબપહેરેલીછોકરીઓએહિજાબપહેરીનેઅનોખીરીતેવિરોધકર્યોહતોઅનેતેમનાધાર્મિકસ્વતંત્રતાનાઅધિકારનોસંદેશફેલાવવાફૂટબોલઅનેક્રિકેટરમીહતી. હૈદરાબાદમાંપણવિવિધશૈક્ષણિકસંસ્થાઓમાંજોરદારવિરોધદર્શાવવામાંઆવ્યોહતો. હિજાબપહેરેલાવિદ્યાર્થીઓએમલ્લેપલ્લીનીઅનવારુલઉલૂમકોલેજ, સરકારીનિઝામિયાટિબ્બીકોલેજ, ચારમિનારનજીકસ્થિતયુનાનીકોલેજમાંવિરોધપ્રદર્શનકર્યુંહતું. વિદ્યાર્થીઓએ “હિજાબમુસ્લિમમહિલાઓનોબંધારણીયઅધિકારછે, હિજાબઅમારોઅધિકારછેઅનેતેનેકોઈઅમારીપાસેથીછીનવીનહીંશકે. અમેહિજાબનેટેકોઆપીએછીએજેવાસૂત્રોસાથેપ્લેકાર્ડહાથમાંલીધાહતા. ગર્લ્સઈસ્લામિકઓર્ગેનાઈઝેશન (જીઆઈઓ) તેલંગાણાદ્વારા, હૈદરાબાદનાસાતટોમ્બ્સરોડટોલીચોકીખાતેકર્ણાટકનીશૈક્ષણિકસંસ્થાઓનીવિદ્યાર્થીનીઓસાથેએકતાદર્શાવવાવિરોધકરવામાંઆવ્યોહતો. રાજકીયરીતેસંવેદનશીલઉત્તરપ્રદેશમાંમુસ્લિમમહિલાઓદ્વારાભારેવિરોધજોવામળ્યોહતોજેમણેમહિલાઓનાઅધિકારોનીસુરક્ષાઅનેતેમનાધાર્મિકસ્વતંત્રતાનાઅધિકારનીખાતરીનીમાંગણીકરીહતી. છૈંસ્ૈંસ્નાસુપ્રિમોઅસદુદ્દીનઓવૈસીઅનેયુપીનામુખ્યમંત્રીયોગીઆદિત્યનાથબંનેએઆમુદ્દેકટ્ટરતાસાથેટિપ્પણીઓકરીછે.