(એજન્સી) તા.૩
ઉત્તરી ઈઝરાયેલની એક સુવિધા ગિલ્બો જેલમાં ૧૨ પેલેસ્ટીની કેદીઓનું કોરોના માટે પોઝિટિવ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું. પેલેસ્ટીની કેદીઓની સોસાયટી (પીપીએસ) મુજબ પીડિત કેદી ઈઝરાયેલી જેલના વિભાગ ૩માં છે અને બ્લોકના વધુ પડતા કેદીઓના સંપર્કમાં આવ્યા છે, જેનો અર્થ છે કે, વધુ પડતા કેદી વાયરસ માટે પોઝિટિવ આવી શકે છે. જેલમાં લગભગ ૩૬૦ પેલેસ્ટીની ઈઝરાયેલ દ્વારા સુરક્ષા કેદીઓ તરીકે વર્ગીકૃત છે. વેંટિલેશન અને આરોગ્ય ઉપાયોની ગેરહાજરીની સાથે કેદી વાયરસથી અનુસંબંધિત કરવાના ઉચ્ચ જોખમમાં રહે છે. પીપીએસએ આંતરરાષ્ટ્રીય રેડ ક્રોસના નેતૃત્વમાં આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર સંસ્થાઓની જરૂરિયાત પર ભાર આપ્યો, જેથી તે જેલમાં કોરોનાના પ્રસારના પ્રકાશમાં યોગ્ય આરોગ્ય સારવાર મેળવવા માટે ઈઝરાયેલમાં પેલેસ્ટીની કેદીઓની સ્થિતિને દેખરેખમાં રાખી શકે. આ પૂરતા નિવારક ઉપાયોને લાગુ કરવા ઉપરાંત રહેવાની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવા માટે પણ કહેવામાં આવે છે. ઈઝરાયેલ મહામારીની શરૂઆત પછીથી કેદીઓની માળખાકીય સેવાઓ આપવામાં સતત નિષ્ફળ રહ્યું છે અને અહીં સુધી કે જેલના કર્મચારીઓ પાસેથી કેટલાક ખાદ્ય અને સ્વચ્છતા ઉત્પાદનોને પરત લઈ લીધા છે.