(એજન્સી)             નવીદિલ્હી, તા. ૧૭

બિન-નફાકારકસંસ્થાઓક્સફામેપોતાનાએકરિપોર્ટમાંજણાવ્યુંછેકે, ગતવર્ષદરમિયાન૮૪ટકાભારતીયપરિવારોનીઆવકમાંધરખમઘટાડોથયોછેજ્યારેઅબજોપતિઓનીસંખ્યા૧૦૨થીવધીને૧૪૨પરપહોંચીગઇછે. આદર્શાવેછેકે, ભારતમાંકોરોનાકાળદરમિયાનઆર્થિકઅસમાનતાકેવીરીતેવધીછે. વર્લ્ડઇકોનોમિકફોરમનાવાર્ષિકશિખરસંમેલનનાપહેલાંજજારીથયેલાઓક્સફામનારિપોર્ટઅનુસારભારતમાં૨૦૨૧દરમિયાનઅબજપતિઓનીસંખ્યાએકવર્ષપહેલાં૧૦૨હતીજેવધીનેહવે૧૪૨થઇગઇછે. આ૧૪૨અબજપતિઓનીકુલસંપત્તિઆદરમિયાનવધીને૭૨૦બિલિયનડોલરપરપહોંચીગઇછે. આદેશનીકુલ૪૦ટકાવસ્તીનીસંપત્તિકરતાંવધુછે.

વર્લ્ડઇકોનોમિકફોરમનીબેઠકપહેલાંજઆચોંકાવનારોરિપોર્ટ ‘‘અસમાનતામારેછે’’નાશિર્ષકસાથેઓક્સફામે૨૦૨૧નારિપોર્ટમાંકહ્યુંછેકે, ભારતના૧૦૦અબજપતિઓનીસંયુક્તસંપત્તિરોકોર્ડઉચ્ચસ્તરે૫૭.૩લાખકરોડરૂપિયાસુધીપહોંચીછે. જોકે, આવર્ષમાંજદેશની૫૦ટકાજનતાએવીપણછેજેમનીપાસેરાષ્ટ્રીયસંપત્તિનીસરખામણીમાંમાત્ર૬ટકાસંપત્તિછે. માર્ચ૨૦૨૦થીનવેમ્બર૨૦૨૧નાકોરોનામહામારીકાળદરમિયાનઓક્સફામનાતારણોદર્શાવેછેકે, ભારતીયઅબજોપતિઓનીસંપત્તિ૨૩.૧૪લાખકરોડરૂપિયાથીવધીનેહવે૫૩.૧૬લાખકરોડરૂપિયાથઇગઇછે. તેનીબીજીતરફ૪.૬કરોડથીવધુભારતીયો૨૦૨૦માંઅત્યંતગરીબીમાંધકેલાઇગયાછે. આસંખ્યાસંયુક્તરાષ્ટ્રનાગરીબીરેખાનીચેજીવનારાકુલલોકોનીઅડધીસંખ્યાછે. આદરમિયાનઓક્સફામેભારતનેઅનુરોધકર્યોછેકે, તેણેપોતાનાઅબજોપતિઓપરએકટકાવધારાનોસંપત્તિટેક્સલગાવવોજોઇએજેનાથીતેનીબધીજઆર્થિકજરૂરિયાતોપૂરીથઇશકેછે.

આઅહેવાલમાંવધુમાંકહેવામાંઆવ્યુંછેકેમાત્રઆઅતિ-સમૃદ્ધપરિવારોપરતેમનીસંપત્તિનામાત્ર૧% ટેક્સલગાવીને, ભારતતેનાસમગ્રરસીકરણકાર્યક્રમનેરૂ. ૫૦,૦૦૦કરોડ (૬.૮બિલિયનડોલર) નાખર્ચભંડોળપૂરુંપાડીશકેછે. તેનાબદલે, ભારતમાંકરવેરાનોબોજહાલમાંભારતનામધ્યમવર્ગઅનેગરીબોનાખભાપરરહેલોછે, અનેકોવિડ-૧૯નીવસૂલાતમાટેશ્રીમંતલોકોપરએકવખતનાટેક્સનીદરખાસ્તનેસંબોધિતનકરવાનેકારણેસરકારેમાત્રઅન્યઉપલબ્ધવિકલ્પએટલેકે, પરોક્ષકરનીઆવકદ્વારાભંડોળઊભુંકરેછેજેનાલીધેગરીબોપરબોજઆવેછે. આઅહેવાલવર્લ્ડઈકોનોમિકફોરમનીઓનલાઈનદાવોસએજન્ડાસમિટનાપ્રથમદિવસેરજૂકરવામાંઆવ્યોહતો. ઓક્સફેમઈન્ડિયાએવધુમાંજણાવ્યુંહતુંકેસૌથીધનાઢ્ય૧૦% પરવધારાનો૧% ટેક્સદેશનેલગભગ૧૭.૭લાખવધારાનાઓક્સિજનસિલિન્ડરપ્રદાનકરીશકેછે, જ્યારે૯૮સૌથીધનાઢ્યઅબજોપતિપરિવારોપરસમાનવેલ્થટેક્સઆયુષ્માનભારત, જેવિશ્વનીસૌથીમોટીસ્વાસ્થ્યવીમાયોજનાનેસાતવર્ષથીવધુવર્ષસુધીભંડોળઆપીશકેછે. દેશમાંકોવિડ-૧૯રોગચાળાનાગયાવર્ષેબીજીલહેરદરમિયાનઓક્સિજનસિલિન્ડરોઅનેવીમાદાવાઓમાટેભારેધસારોજોવામળ્યોહતો. આટેક્સલાદવાથીભારતમધ્યાહનભોજનનોતેનોકાર્યક્રમ૧૭વર્ષસુધીચલાવીશકેછેઅનેસ્વાસ્થ્યમંત્રાલયનાબેવર્ષનાબજેટજેટલુંછે. અહેવાલમાંએવુંપણકહેવાયુંછેકે, ભારતના૧૦સૌથીધનિકલોકોનીઆવક૫૨લાખકરોડરૂપિયાથીવધીને૧૧૧લાખકરોડથીવધુથઇછેજેમાંમાર્ચ૨૦૨૦અનેનવેમ્બર૨૦૨૧વચ્ચેતેમનીઆવકમાંદરરોજ૯,૬૦૦કરોડરૂપિયાનોવધારોથતોરહ્યોહતો. બીજીતરફઆજમહામારીદરમિયાન૧૬કરોડભારતીયોનોદારૂણગરીબીરેખાનીચેજીવનારાઓમાંસમાવેશથઇગયો. જેમનાપરઆર્થિકઅસમાનતાનીસૌથીમોટીમારપડીછે. ઓક્સફામેએવુંપણકહ્યુંકે, સૌથીઅમીર૧૦૦પરિવારોનીસંપત્તિમાંવૃદ્ધિનોલગભગપાંચમોભાગમાત્રઅદાણીનાવાણિજ્યિકઘરાણાઓપાસેથીઆવ્યોછે.  ઓક્સફામઇન્ડિયાએકહ્યુંકે, અસમાનતાનીકડવીહકીકતએતરફસંકેતઆપેછેકેદરેકદિવસેઓછામાંઓછા૨૧,૦૦૦લોકોઅથવાચારસેકન્ડમાંએકવ્યક્તિનુંમોતથઇરહ્યુંછેત્યારેમહામારીનીલૈંગિકસમાનતાને૯૯વર્ષથીપરત૧૩૫વર્ષસુધીધકેલીદીધીછે. ઓક્સફામનાએક્ઝિક્યુટિવડાયરેક્ટરગેબ્રિયેલાબુચરેપત્રકારપરિષદમાંકહ્યુંકે, આટલીઝડપથીઅનેમોટીસંખ્યામાંઅસમાનતાપસંદગીથીથઇરહીછેઅનેસંયોગથીનથીથઇરહી. આબાબતેઆપણીઆર્થિકરચનાઓએઆપણાબધાનેઆરોગચાળાસામેઓછાસુરક્ષિતબનાવ્યાછેસાથેજતેઓસક્રીયપણેએવાલોકોનેસક્ષમબનાવીરહ્યાછેજેઓપહેલાંથીજઅત્યંતસમૃદ્ધઅનેશક્તિશાળીછેઅનેતેઓપોતાનાનફામાટેઆકટોકટીમાંપણશોષણકરવામાગેછે.