અમદાવાદ શહેરમાં ચોમાસાની ઋતુ શરૂ થતાં રસ્તાઓ તૂટવાના, ખાડા પડવા, ભૂવા પડવા કે ધોવાઈ જઈ ડિસ્કો બની જવાના બનાવોની નવાઈ નથી. કારણ કે, ભાજપના શાસકો અને વહીવટી તંત્રના મેળાપીપળામાં ભાગબટાઈ કરી કોન્ટ્રાક્ટ મેળવતા કોન્ટ્રાક્ટરો રસ્તા જ  એવા બનાવે છે કે, ફરી તેમને કામ મળી શકે. આથી અમુક અપવાદરૂપ વિસ્તારને બાદ કરતા મોટાભાગના રસ્તાઓ દર વર્ષે રિસરફેસ કરવા પડે છે. હાલ હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ રસ્તાઓના ગાબડા પુરવાની કામગીરી શરૂ તો કરવામાં આવી પરંતુ મોટાભાગે કોરી કપચી નાખી ગાબડા પુરવામાં આવતા હોવાથી પુનઃ ધોવાઈ ગયા છે. ઉપરાંત કેટલાક વિસ્તારોમાં તો ગાબડા એમના એમ જ છે. આથી ગાબડાને લીધે રસ્તા પર વાહનો બંધ પડી જવાના, ખોટવાઈ જવાના કે ખાડાના લીધે બેલેન્સ ન રહેતા વાહન ડીવાઈડર સાથે કે અન્ય વાહન સાથે ટકરાઈ જવાના બનાવો વધી ગયા છે.