અમદાવાદ, તા.૨૮
ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા માર્ચ ૨૦૧૮માં લેવામાં આવેલી ધોરણ-૧૦ બોર્ડની પરીક્ષાનુ પરિણામ આજે ભારે ઉત્સુકતા વચ્ચે જાહેર કરવામાં આવ્યુ હતું. આ વખતે પણ અંગ્રેજી માધ્યમનું પરિણામ ગુજરાતી માધ્યમ કરતા વધારે રહ્યું છે. અંગ્રેજી માધ્યમનું પરિણામ ૯૦.૧૨ ટકા રહ્યું છે જ્યારે ગુજરાતી માધ્યમનું પરિણામ ૬૫.૧૬ ટકા રહ્યું છે. આ વખતે અંગ્રેજી માધ્યમમાં નોંધાયેલા કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા પૈકી પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓની ટકાવારી વધારે રહી છે. જ્યારે ગુજરાતી માધ્યમમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની પાસની ટકાવારી અંગ્રેજી માધ્યમ કરતા ઓછી રહી છે. જાણકાર નિષ્ણાંતો પણ ગુજરાતી અને હિન્દી માધ્યમમાં પરિણામની ઘટતી જતી ટકાવારી અને સાથે સાથે વિદ્યાર્થીઓની ઓછી થતી જતી સંખ્યાને લઇને પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. બીજી બાજુ હિન્દી ભાષાને દેશમાં વધારે મહત્વ આપવામાં આવી રહ્યુ છે ત્યારે હિન્દી ભાષામાં વિદ્યાર્થીઓ ઘટી રહ્યા છે. આગામી દિવસોમાં હિન્દી અને ગુજરાતી માધ્યમને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પગલા લેવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. ગુજરાતી માધ્યમના ૭૦૪૭૩૭ વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા હતા જે પૈકી પરીક્ષામાં ૬૯૯૬૪૩ વિદ્યાર્થી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ઉપસ્થિત રહેલા વિદ્યાર્થીઓ પૈકી પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ૪૫૫૮૯૮ રહી છે અને પરિણામની ટકાવારી ૬૫.૧૬ ટકા રહી છે. આવી જ રીતે હિન્દી માધ્યમમાં નોંધાયેલા ૧૮૬૬૫ વિદ્યાર્થીઓ પૈકી ૧૮૫૭૦ વિદ્યાર્થી પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ૧૩૪૨૬ રહી છે અને પરિણામની ટકાવારી ૭૨.૩૦ રહી છે. જ્યારે અંગ્રેજી માધ્યમમાં ૬૬૭૬૯ વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા જે પૈકી ૬૬૬૯૬ વિદ્યાર્થી પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને પાસ થયેલા ઉમેદવારોની સંખ્યા ૬૦૧૦૮ નોંધાઈ હતી. પરિણામની ટકાવારી ૯૦.૧૨ ટકા રહી છે.

માધ્યમ મુજબ પરિણામની ટકાવારી
ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા માર્ચ ૨૦૧૮માં લેવામાં આવેલી ધોરણ-૧૦ બોર્ડની પરીક્ષામાં આ વખતે પણ અંગ્રેજી માધ્યમનું પરિણામ ગુજરાતી માધ્યમ કરતા વધારે રહ્યું છે. માધ્યમ પ્રમાણે પરિણામ નીચે મુજબ છે.
ગુજરાતી માધ્યમ
નોંધાયેલા વિદ્યાર્થી ૭૦૪૭૩૭
ઉપસ્થિત સંખ્યા ૬૯૯૬૪૩
પાસ વિદ્યાર્થી ૪૫૫૮૯૮
પરિણામ ટકાવારી ૬૫.૧૬ ટકા
હિન્દી માધ્યમ
નોંધાયેલા વિદ્યાર્થી ૧૮૬૬૫
ઉપસ્થિત સંખ્યા ૧૮૫૭૦
પાસ વિદ્યાર્થી ૧૩૪૨૬
પરિણામ ટકાવારી ૭૨.૩૦ ટકા
અંગ્રેજી માધ્યમ
નોંધાયેલા વિદ્યાર્થી ૬૬૭૬૯
ઉપસ્થિત સંખ્યા ૬૬૬૯૬
પાસ વિદ્યાર્થી ૬૦૧૦૮
પરિણામ ટકાવારી ૯૦.૧૨ ટકા