આજ વોહ કશ્મીર હૈ મહેરૂમ-ઓ-મજબૂર-ઓ-ફકીર
કલ જિસે અહલ-એ નઝર કેહતે થે ઈરાન-એ-સગીર

સિનાયે અફલાક સે ઉઠતી હૈ આહ-એ-સોઝનાક
મર્દ-એ-હક હોતા હૈ જબ મરૂબ-એ-સુલ્તાન-ઓ-અમીર

કેહ રહા હૈ દાસ્તાં બેદારી-એ ઐયામ કી
કોહ કે દામન મેં વો ગમ દેહકાન-એ-પીર

આહ ! યે કૌમ-એ-નજીબ-ઓ- ચરાબ દસ્ત-ઓ-તાર દમાગ
હૈ કહાં રોઝ-એ-મકાફાતા એ ખુદાય દીર ગીર ?

– અલ્લામા ઈકબાલ