(સંવાદદાતા દ્વારા) સુરેન્દ્રનગર, તા.૩૧
રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગુજરાતના કોઈપણ વિસ્તારમાં થયેલ કોઈપણ વાહન અકસ્માતમાં ઈજા પામેલા વ્યક્તિને અકસ્માતના પ્રથમ ૪૮ કલાકમાં બનાવ દીઠ રૂા.પ૦,૦૦૦/-ની મર્યાદામાં મફત સારવાર પ્રત્યેક ઈજાગ્રસ્ત દીઠ તાત્કાલિક મળવાપાત્ર રહેશે. તે અંગેના તાજેતરમાં ઠરાવ અને પરિપત્ર કરવામાં આવેલ છે.
તાજેતરમાં શ્રી મહાત્મા ગાંધી સ્મારક જનરલ હોસ્પિટલ-સુરેન્દ્રનગર ખાતે સિવિલ સર્જન ડૉ. હરિશ એમ. વેસેટીયન દ્વારા આ યોજના અંતર્ગત ગુજરાત રાજ્યની હદમાં થતા વાહન અકસ્માતમાં પ્રથમ ૪૮ કલાકમાં સરકારી/ખાનગી તથા ટ્રસ્ટ સંચાલિત હોસ્પિટલમાં મળવાપાત્ર વિનામૂલ્યે સહાય અને માર્ગદર્શન માટે સુરેન્દ્રનગર શહેરના તમામ તબીબો તથા આઈ.એમ.એ.ના સભ્યો માટે સેમિનાર રાખવામાં આવ્યો હતો. જેમાં ડૉ. હરિશ એમ. વેસેટીયન (મુખ્ય જિલ્લા તબીબી અધિકારી) દ્વારા ઉપસ્થિતોને વાહન અકસ્માતમાં ઈજા પામનાર તમામ વ્યક્તિને કોઈપણ આવક મર્યાદા ધ્યાને લીધા સિવાય રાજ્યની તમામ હોસ્પિટલ દ્વારા રૂા.પ૦,૦૦૦/-ની મર્યાદામાં વ્યક્તિ દીઠ મફત સારવાર મળવાપાત્ર રહેશે. તેમજ સદર ખર્ચ રાજ્ય સરકાર દ્વારા સંબંધિત હોસ્પિટલને ચૂકવવામાં આવશે. તદ્‌્‌ઉપરાંત જે તે હોસ્પિટલ દ્વારા જે તે ઈજાગ્રસ્તને ૪૮ કલાકમાં પુરી પાડેલ પ્રોસીજર/કરેલ સારવાર અંગેના ખર્ચનું બિલ દિન-૧૦માં સંબંધિત જિલ્લાના મુખ્ય જિલ્લા તબીબી અધિકારી/મેડિકલ કોલેજ સંલગ્ન તબીબી અધિક્ષકને ઠરાવ સાથે સંલગ્ન ક્લેઈમ ફોર્મ, હોસ્પિટલે રજૂ કરવાનું પ્રમાણપત્ર અને ઈજાગ્રસ્તનું તેઓ આ યોજનાનો લાભ લેવા ઈચ્છે છે તેવું સંમતી પત્રક રજૂ કરવાનું રહેશે. તેમજ સદર યોજનાકીય તમામ માહિતી વિસ્તૃતમાં આપવામાં આવેલ હતી. આ સેમીનારમાં સુરેન્દ્રનગરની ખાનગી તથા ટ્રસ્ટ સંચાલિત હોસ્પિટલના તબીબો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.