ધોરણ૧૦ગુજરાતમાંનકર્યુંહોઈમેરિટમાંસમાવેશનકરાતા

અમદાવાદ, તા.ર૮

રાજ્યમાંહાલધોરણ -૧રબાદસ્મ્મ્જીમાંપ્રવેશનીકાર્યવાહીનોઆરંભથયોછે. જોકેધોરણ૧૨બાદસ્મ્મ્જીમાંપ્રવેશકાર્યવાહીનેગુજરાતહાઇકોર્ટમાંપડકારવામાંઆવીછે. હાલચાલીરહેલીમેડિકલપ્રવેશકાર્યવાહીમાંવિદ્યાર્થીનેધોરણ૧૦ગુજરાતપાસકરેલુંનહોવાથીમેરિટલિસ્ટમાંસમાવેશકરવામાંઆવતાગુજરાતહાઇકોર્ટમાંઅરજીકરીછે. અરજદારવિદ્યાર્થીપાસેગુજરાતડોમિસાઈલસર્ટિફિકેટહોવાછતાંપણતેમનેપ્રવેશકાર્યવાહીથીવંચિતરાખવામાંઆવ્યાહોવાનોદાવોકરવામાંઆવ્યોછે. આમામલેગુજરાતહાઇકોર્ટમેડિકલપ્રવેશસમિતિઅનેરાજ્યસરકારનેનોટિસપાઠવીછે. અરજદારવિદ્યાર્થીએધોરણ૧-૮તથા૧૧-૧૨નોઅભ્યાસગુજરાતમાંકર્યોછે. જોકેધોરણ૧૦નોઅભ્યાસમહારાષ્ટ્રમાંથીકર્યોહતો. અરજદારતરફથીગુજરાતહાઇકોર્ટસમક્ષદલીલકરવામાંઆવીછેકેતેનીપાસેડોમીસાઈલસર્ટીફીકેટછે, તેમછતાંતેનેધોરણ૧૦ગુજરાતમાંથીપૂર્ણનકર્યુંહોવાનાગ્રાઉન્ડપરમેરીટયાદીમાંસમાવેશનથીકરવામાંઆવ્યો. અરજદારેનિટનીપરીક્ષામાં૪૩૭ગુણમેળવ્યાંછે. જીજીઝ્રમાં૬૦૦માંથી૪૪૦, ૐજીઝ્રમાં૪૫૦માંથી૩૭૧ગુણમેળવ્યાછે. અરજદારેઅરજીમાંએપણઉલ્લેખકરવામાંઆવ્યોછેકે, ભૂતકાળમાંઅગાઉનાવર્ષોમાંઆવકનીસમસ્યાઊભીથઈચૂકીછે. જેથીઅરજદારવિદ્યાર્થીએકોર્ટસમક્ષવર્ષ૨૦૧૯માંઆવેલઆપ્રકારનાકિસ્સાનોઉલ્લેખકર્યોછે, જેમાંવિદ્યાર્થીનીતરફેણમાંહુકમકરવાઆવ્યોહતોઅનેકાયદામાંસુધારોથયોહતોઅનેપ્રવેશમળ્યોહતો. ત્યારેઆમામલેગુજરાતહાઈકોર્ટેમેડિકલપ્રવેશસમિતિઅનેરાજ્યસરકારનેનોટિસપાઠવીછે. ત્યારેઆવનારદિવસોમાંઆઅંગેશુંથશેતેનાપરસૌનીનજરછે.