અમદાવાદ, તા.૨૩
રાજ્ય સરકાર અત્યાર સુધી શિક્ષણ ક્ષેત્રે સુધારણાના બ્યુગલ વગાળી રહી છે. સરકાર દ્વારા ગુણોત્સવ, પ્રવેશોત્સવ જેવા કાર્યક્રમો પાછળ લાખો-કરોડો રૂપિયાનો ધુમાડો કર્યા બાદ આંકડાઓની માયાજાળ રજૂ કરી શિક્ષણનું સ્તર સુધર્યું છે. તેવા બળગાઓ પોકારતી સરકારે સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા નબળા વિદ્યાર્થીઓને ‘પ્રિય’ ગણાવી તેમના માટે “મિશન વિદ્યા”ના નામે ર૩મી જુલાઈથી સ્પેશિયલ ક્લાસ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં નબળા વિદ્યાર્થીઓ માટે સવા મહિના સુધી શાળાના સમય દરમિયાન બે કલાક સુધી વિદ્યાર્થીઓને ગણિત વિષય અંતર્ગત જ્ઞાન પીરસવામાં આવશે. ગુજરાત રાજ્યની સરકારી શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા ૨૧,૬૮,૨૧૪ વિદ્યાર્થીઓમાંથી કુલ ૭,૯૩,૯૫૭ એટલે કે, ૩૬.૬૨ ટકા વિદ્યાર્થીઓ નબળા છે. તેમાં ૧૦ ટકા એટલે કે, ૨,૧૪,૧૬૧ વિદ્યાર્થીઓ વાંચન, ૧૩ ટકા એટલે કે, ૨,૮૭,૧૯૨ વિદ્યાર્થીઓ લેખન તેમજ સૌથી વધુ ૧૪ ટકા એટલે કે, ૨,૯૬,૪૦૪ વિદ્યાર્થીઓ ગણિતમાં નબળા છે. રાજ્ય સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ગુજરાતની સરકારી શાળાઓમાં ધોરણ ૬થી ૮મા અભ્યાસ કરતા નબળા વિદ્યાર્થીઓ માટે મિશન વિદ્યા નામે આજથી સ્પેશિયલ કલાસ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. નબળા વિદ્યાર્થી પ્રિય ગણાવી અપાનારૂ આ શૈક્ષણિક કાર્ય ર૩ જુલાઈથી આગામી ૩૧ ઓગસ્ટ સુધી એટલે કે, સવા મહિના સુધી ચાલશે. જેમાં શાળા શરૂ થયાના એક કલાક પહેલાં અને શાળાના સમય દરમિયાન બે કલાક આવા પ્રિય બાળકોને શિક્ષકો દ્વારા ખાસ જ્ઞાન પીરસવામાં આવશે. આ નબળા વિદ્યાર્થીઓ પર ખાસ ધ્યાન આપવામાં શાળા તરફથી દાખવવામાં શાળા તરફથી દાખવવામાં આવેલી નિષ્કાળજીના પગલે સરકારે ગંભીરતા દાખવીને સ્પેશિયલ કલાસનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધર્યો છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા પર જીસીઈઆઈટી (ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓફ એજ્યુકેશન રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ) તથા એસએસએ (સર્વ શિક્ષા અભિયાન) દ્વારા દેખરેખ રખાશે. આ મિશન વિદ્યામાં સૌથી વધારે અમદાવાદ જિલ્લામાં કુલ ૧,૩૦,૮૪૬ વિદ્યાર્થીઓમાંથી ૧૧,૧૭૦ વાંચન, ૧૫,૩૨૮ લેખન તેમજ ૧૧,૬૦૬ ગણિતમાં નબળા છે. વડોદરા જિલ્લામાં ૭૧,૮૫૮ વિદ્યાર્થીઓમાંથી ૧૦,૨૬૮ વાંચન, ૧૩,૪૫૧ લેખન તેમજ ૧૨,૦૮૭ ગણિતમાં નબળા છે જ્યારે સુરત જિલ્લામાં ૧,૧૧,૨૪૬ વિદ્યાર્થીઓમાંથી ૯૨૦૮ વાંચન, ૧૩૦૨૨ લેખન તેમજ ૧૩૭૫૬ ગણિતમાં નબળા છે. મુખ્યમંત્રીના રાજકોટ જિલ્લામાં ૬૪૮૫૨ વિદ્યાર્થીઓમાંથી ૭૮૬૮ વાંચન ૧૦૩૯૦ લેખન તેમજ ૧૦૮૨૧ ગણિતમાં નબળા છે જ્યારે રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગર જિલ્લામાં ૫૨૮૬૫ વિદ્યાર્થીઓમાંથી ૬૮૮૬ વાંચન ૯૫૯૩ લેખન તેમજ ૧૧૩૩૧ ગણિતમાં નબળા છે. આ ઉપરાંત ભાવનગર જિલ્લામાં ૯૯૬૪૧ વિદ્યાર્થીઓમાંથી ૧૦૮૭૯ વાંંચન ૧૪૦૮૯ લેખન તેમજ રાજ્યમાં સૌથી વધારે ૧૫૪૨૭ ગણિતમાં નબળા છે. ત્યારે આ યોજના પણ સરકારની અન્ય યોજનાઓની જેમ શિક્ષણનું સ્તર કરેલી હદે સુધારશે તે તો આવનાર સમયમાં રજૂ થનારા આંકડાઓ જ નક્કી કરશે.