અમદાવાદ,તા.રર
રાજ્ય સરકારે ડિજિટલ ગુજરાત નિર્માણને સાર્થક કરવા વધુ એક પગલું ભર્યું છે. નાગરિકો દસ્તાવેજ માટે ઘેર બેઠાં સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ઓનલાઈન ભરી શકે તે માટે ઈ-પેમેન્ટ વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે. હાલ નાગરિકો દસ્તાવેજી સ્ટેમ્પ પેપર, ફેન્કિંગમશીન તથા ઈ-સ્ટેમ્પિંગ સર્ટીફિકેટ જેવી વિવિધ પદ્ધતિઓથી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરપાઈ કરે છે.
મહેસૂલ મંત્રીએ જણાવ્યું છે કે, રાજય સરકાર દ્વારા વધુને વધુ મહેસૂલી સેવાઓ મેળવવામાં નાગરિકોને સરળતા રહે, સમયનો વ્યય ન થાય અને પ્રક્રિયા ઓન લાઈન થાય તેવી સુદ્રઢ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી રહી છે. જેના ભાગરૂપે તબક્કાવાર મહેસૂલી સેવાઓ ઓનલાઈન અને ડિજીટલ કરવાની કામગીરી ઝડપથી અમલી બની રહી છે. આવી જ એક પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ઓન લાઈન ભરી શકાય તે માટે એપ્લીકેશન તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. આ એપ્લીકેશનથી નાગરિકો પોતાના ઘરે બેઠા, જોઈએ તેટલી રકમની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી નોંધણી થતા દસ્તાવેજ માટે ભરી શકશે.
આ પદ્ધતિ અમલમાં આવતા નોંધણી કચેરીમાં દસ્તાવેજ નોંધાવતાં પહેલાં ખરીદવાના થતાં સ્ટેમ્પ પેપર કે ફ્રેન્કિંગ કે ઈ-સ્ટેમ્પિંગ માટે જે-તે સ્થળ પર ગયા સિવાય લોકો ઘેર બેસીને જ ઓનલાઈન પધ્ધતિથી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરપાઈ કરી શકશે. જેને કારણે સ્ટેમ્પની કૃત્રિમ અછત નિવારી શકાશે તેમજ જુદી-જુદી જગ્યાએ જવામાં રાહત મળશે અને બિનજરૂરી વિલંબ નિવારી શકાશે.
આ પદ્ધતિમાં જરૂરી વિગતો સાથે ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરવાથી મળતી પહોંચની સબ-રજીસ્ટ્રાર દ્વારા ચકાસણી કરી તેના ઉપયોગ બાદ લોક-ઈન કરવાથી રાજય સરકાર અને નાગરિકોના નાણાંકીય હિતની સલામતી અને સુરક્ષા જળવાશે તેમજ ઓનલાઈન રેકર્ડ હોવાથી ગમે ત્યારે આ વસ્તુની ખરાઈ જાણી શકાશે. વધુમાં, નંબરીંગની પ્રથા રાખવામાં આવેલ હોવાથી ડુપ્લીકેટ કરવાની પ્રવૃત્તિ અટકાવી શકાશે.