દેશમાં૨૪કલાકમાંકોરોનાના નવા૯૨૧૬કેસનોંધાયા

નવીદિલ્હી, તા.૩ છેલ્લા૨૪કલાકમાંદેશમાંકોરોનાના૯,૨૧૬નવાકેસનોંધાયાછે. રિકવરીરેટનીવાતકરીએતોતે૯૮.૩૫%...

Read More