દિલ્હીની LNJP હોસ્પિટલમાં ૧૦ઓમિક્રોનશંકાસ્પદદર્દીદાખલ

તમામ૧૦દર્દીનાસેમ્પલજીનોમસિકવન્સિંગમાટેમોકલીદેવાયા, જેનારિપોર્ટત્રણદિવસમાંઆવીશકે,...

Read More